Dette er overskriften på den Nasjonale overdosestrategien som ble lansert i 2014, og samme setning som varaordfører SV Mona Berger, avslutter med i sitt debattinnlegg «Brukerrom for rusmiddelavhengige er nødvendig helsehjelp», publisert på trønderdebatt.no 20. januar. Vi i enhet for rustjenester i Trondheim kommune vil benytte anledningen til å takke Berger for godt innlegg.

I annerledesåret 2020 registrerte Helse- og overdoseteamet (HOT) dessverre to overdosedødsfall, og ikke et som Berger viser til. To er uansett et lavt tall mot det vi har sett enkelte andre år etter at vi startet tellingen. Dette er likevel to dødsfall for mye ut fra nullvisjonen i overdosestrategien.

Les også

Brukerrom for rusmiddelavhengige er nødvendig helsehjelp

Så kan vi undre oss. Er dette en positiv ringvirkning av covid-19? Har stengte grenser ført til tørke på illegale rusmidler? Har korterer vei til legemiddelassistert behandling, og tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten vært en av årsakene dette året? Kanskje har det det, eller kanskje ser vi resultater av flere år med nitidig målrettet arbeid? Antageligvis er det en kombinasjon.

Helse- og overdoseteamet ble opprettet på bakgrunn av et høyt antall overdosedødsfall i Trondheim sommeren 2001, som også Berger viser til. Vi mistet mange ungdommer dette året. Siden den gang har tallene svingt. Opprettelsen av HOT kom lenge før den nasjonale overdosestrategien. Vi er umåtelig stolte av at det arbeidet som ble utviklet her, senere har bidratt til nasjonal oppmerksomhet. Det har vært tydelig uttalt fra nasjonalt hold at vårt arbeid er god praksis, som andre kommuner bør se til. Det er viktig å ha gode lavterskeltjenester for målgruppen. Tjenestene må være tilgjengelig når behovet for hjelpen er der. Vi vet at det at Trondheim kommune har prioritert å ha disse tjenestene, gjør at brukergruppen har tilgang på rent brukerutstyr, nødvendig helsehjelp inkludert ernæring, og gode møtearenaer. I tjenestene ligger også tilgang til nødvendig opplæring og informasjon. Tiltak som redder liv!

HOT har videre bidratt nasjonalt til utarbeidelse og implementering av arbeidet med overdosestrategien. I denne strategien ligger også utvikling og implementering i bruk av naloxon nesespray, som brukes som motgift ved overdoser av opiater (Heroin, morfin mm). HOT har gjort en betydelig innsats opp mot miljøet brukerne ferdes i, ved blant annet å gi opplæring i kameratredning. Herunder informasjon, råd og veiledning i tillegg til praktisk opplæring i å gi motgift. Videre har teamet også bidratt til å spre kunnskapen i fagmiljøene, til kollegaer i andre enheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gjennom 20 år med oppsøkende arbeid har ansatte i teamet oppnådd en unik tillit i rusmiljøet, noe som igjen bidrar til en åpenhet om hvilke rusmidler som er i omløp. Dette er også en viktig kilde til muligheten for å forebygge overdoser. Et godt eksempel er under Covid-19 pandemien, der vi har fått informasjon om økning av tilgang på heroin i byen vår, noe som igjen skulle tilsi fare for økning av overdoser med dødelig utgang. I stedet har vi sett at kameratredning utføres i praksis. Brukere som forebygger ved alltid å være to sammen for å passe på hverandre, og ved å ha den livreddende nesesprayen tilgjengelig. Rett og slett resultater av dialog, opplæring og utdeling av nesespray.

Trondheim kommune har også et lavterskel omsorgstilbud «Utsikten», som vi anser som et godt forebyggende tiltak. Utsikten var truet med nedleggelse før jul, men heldigvis har vi handlekraftige politikere som så nødvendigheten av videre drift, og friske midler ble tilført. Utsikten er et sted der brukere etter en overdose, kan få komme for å hente seg inn. Vi vet at overdose på opiater øker risiko for en ny overdose rett etterpå. Dette kan vi med god omsorg og trygging bidra til å hindre, samtidig som vi også vet at ernæring er spesielt viktig for å forebygge nye overdoser.

Det at vi har hatt så få overdoser med dødelig utfall i 2020 må ikke bli en hvilepute. Tvert imot må dette tas som et tegn på at det arbeidet som gjøres fortsatt må prioriteres. Det er med spenning vi venter på politisk behandling av «Handlingsplan mot overdoser» den 4. februar. Det er et stort ønske om at opprettelse av brukerrom blir en realitet. Vi er overbevist om at dette vil bringe oss enda et skritt videre i kampen mot overdoser i målgruppen. Vi har dyktige ansatte som står klare til å brette opp ermene, og i samarbeid med de av våre innbyggere dette gjelder, vil vi lage et tilbud som kan bidra til bedre helse og livskvalitet for den enkelte.

Sist, men ikke minst håper vi at et slikt tilbud kan bidra til å redde enda flere liv. Vi har ingen å miste!

Vi er optimistiske med tanke på de neste årene, og vi setter vår lit til at våre politikere fortsetter å vise handlekraft og prioritere tjenester for våre brukere!