Akkurat nå er det en pågående debatt om barnehagens åpningstid og pandemiens smittevernstiltak. Debatten omhandler et press på å gjeninnføre ordinær drift og åpningstid, mens barnehagene skal forsvare en presset hverdag hvor smittevernhensyn og mindre grad av samarbeid mellom avdelinger preger driften.

I koronabarnehagen med de strengeste smittevernstiltakene var barnehagen åpen i 7,5 timer hver dag, alle ansatte var på jobb samtidig, og bemanningsnormen ble oppfylt hele dagen.

Barna var delt opp i små kohorter på 3-6 barn og en fast voksen som barna skulle forholde seg til. Min erfaring fra koronabarnehagen er at barn og voksne hadde en bedre hverdag med mindre stressfaktorer. Små faste grupper ga barna rom for å utvikle den tryggheten de trenger for å fungere på best mulig måte. Det ble mer tid til å drive med pedagogiske aktiviteter og mulighet til å se hvert enkelt barn og dets behov. Enkeltbarnet behøvde ikke å forholde seg til en stor mengde barn og ulike voksne gjennom dagen.

Koronabarnehagen krevde også mye av barnehageansatte. Det var mye nytt å forholde seg til på kort tid. Nye rutiner, mye vasking, det var vanskelig for de ansatte å ha pause i løpet av arbeidsdagen og ubundentid og møtevirksomhet utgikk i stor grad. Pedagogene måtte i mye større grad gi veiledning til sine medarbeidere for å sikre pedagogisk innhold til alle kohorter.

Dagens barnehager drives i stor grad på gult nivå. Det kreves ekstra renhold som utføres av barnehagens ansatte, det er ikke lov med samarbeid på tvers av avdelinger, foresatte får ikke komme inn på avdeling å levere/hente barna sine. Barnehagene til nå har drevet med noe redusert åpningstid, men nå vil politikerne kreve full åpningstid. Oppvekst- og velferdsdirektøren og fylkeslegen skriver i en kronikk til Trønderavisa 26.09.20 at det er forståelse for at det er praktiske, økonomiske og administrative utfordringer i dagens drift, men at covid-19 forskriften alene ikke kan brukes til å redusere tilbudet.

Hvor er midlene til å drive en barnehage på en smittevernstilfredstillende og forsvarlig måte? Forskning (Rage, Solli, Størksen & Votruba: 2018) peker på at bemanning kan se ut til å være en sentral faktor for kvalitet i barnehager. Barnehageansatte har ropt ut om underbemanning og stort arbeidspress i mange år. Selv om en bemanningsnorm er kommet er ikke denne oppfylt mer enn noen timer hver dag da vakter må strekkes til å åpningstid og det skal avvikles blant annet møter og pauser.

Ifølge tall fra SSB (Bruer & Skarsbø, 2018) har ansatte i barnehage noe av det høyeste sykefraværet i landet. Bakgrunnen for dette mener jeg ut ifra egne erfaringer er blant annet lite bemanning, følelsen av å ikke strekke til og mye stress. I dagens barnehage kreves det mere av barnehageansatte enn noen gang. Å ikke gi barnehagene ekstra midler for ekstra arbeid blir som å spytte på noen som allerede ligger nede.

Jeg vil hylle alle ansatte i landets barnehager som står på, strekker seg litt lenger for hver dag og jobber for at alle våre barn skal få en god hverdag. Alle ansatte som kommer hjem og kjenner på dårlig samvittighet og følelsen av at de skulle hatt mer tid.

Barna er vår framtid, og de fortjener så mye mer. De fortjener å bli sett, hørt og fulgt opp av voksne som har tid og overskudd i arbeidshverdagen sin.