Skal Trøndelag fylkeskommune satse på ei lavt bemannet/autonom ferje, skråstagbru/flytebru, flytebru/buebru, klaffbru eller ei flytebru med sideåpning i prosjektet «Jøa t’land 24/7»? På fylkestingsmøtet 26.02.2020 ble det vedtatt at det skal arbeides videre med ei autonom ferjeløsning, men «I tillegg ber Fylkestinget fylkesrådmannen utrede nærmere de økonomiske sidene ved en flytebru med lavere seilingshøyde til Jøa. I de økonomiske utredningene må det ligge erfaringer fra lignende prosjekter med ferjeavløsningsmidler og bompenger. Kystverket bes om å hurtig avklare mulighetene for en seilingshøyde på 20 meter.»

Det er nå avklart at Kystverket dessverre ikke godtar seilingshøyde på 20 m i Seierstadfjorden, men ei godkjenning av 25 m er mye bedre enn 40 meter. Seilingshøyde på brua er og blir avgjørende for totalkostnadene. Seilingshøyde har også stor innvirkning på hvilken brutype som blir billigst. Med svaret fra Kystverket går vi ut fra at vegadministrasjonen i fylkeskommunen vil vurdere alle nevnte brutyper. Da prosjektet «Jøa t’land 24/7» er definert som et innovativt prosjekt, forventer vi at disse vurderingene vil skje i nært samarbeid med forskningsmiljøet og næringsaktørene på brusida.

Ei kort brulengde på ca. 600 m, og maks stigningsforhold på 6-7 %, vil også påvirke hvilken type bru som er mest aktuell. Hva blir billigst av ei flytebru med bue på midten med seilingshøyde på 25 m eller ei skråstagbru kombinert med flytebru hvor selingshøyden tas ut ved land på Ølhammersida? Når seilingshøyden blir 25 m, blir moderne klaff-bruer og sideåpnings-bruer mer aktuelle. En klaffmekanisme går ut på at en eller to deler av bruspennet vippes oppover slik at større fartøy kan passere. Moderne teknologi gjør at heve-senke-prosessen i dag går mye raskere enn tidligere. Forskningsmiljøene arbeider stadig med nye klaff-bru-løsninger.

Det samme gjelder flytebru med sideåpning hvor brubjelken i stedet for å vippes opp, svinges til side. Det blir da en skipssluse som slipper større skip igjennom, også over 25 m. Hvis flytebrua heves noe på endene eller på midten, vil mindre fartøy kunne passere under brua uten å stenge brua for trafikk. Med turbiner/propeller på det sidegående bruelementet vil brua kunne være sjølforsynt med strøm og bidra til å redusere klimaavtrykket. Vår gjennomgang viser at ei seilingshøyde på 25 m gjør at flere bruløsninger kan være aktuelle.

«Jøa t’land 24/7» er et innovativt prosjekt. Innovasjon betyr nytenking og nye ideer, og de er det mange av på brusida også. De nye ideene er det først og fremst forskningsmiljøet og næringsaktørene på brusektoren som besitter. Vi forventer derfor at den nye vegadministrasjonen i fylkeskommunen grundig utreder flere brualternativer, og at dette skjer i nært samarbeid med forskere og næringsaktører. For det er vel ikke slik at den den gode innovasjonsstarten i prosjektet har tørket inn? Da vil ikke politikerne på fylkestingsmøtet i oktober ha et godt nok grunnlag for sin avgjørelse.