Trøndelag fylkeskommune har gjennom Multikonsult lagt fram en rapport med ei flott bruløsning til øya Jøa, kostnadsberegnet til kr 768 millioner. Jøa – landet i eventyret – med i underkant av 500 innbyggere er et så aktivt og livskraftig samfunn at ferjestrekninga i denne runden falt utafor kriteriene til gratis ferje. Fylkeskommunen har nå mulighet til å gi Jøa, Namsos kommune og Trøndelag ei forbedret samferdselsløsning for å sikre bosetting og sysselsetting i et lite, men viktig kystsamfunn på Namdalskysten. Vi snakker om Trøndelags korteste ferjestrekning med ei bruløsning på 640 meter.

Ved nye samferdselsprosjekt tar vanligvis fylkeskommunen 20 prosent av kostnadene. I dette tilfellet vil det utgjøre kr 154 millioner. Da gjenstår det kr 614 millioner. Staten kan nå innvilge ferjeavløsningsmidler i inntil 45 år. Med ei årlig utgift fra staten på kr 7,5 millioner (lavt anslag) på ferjestrekninga, vil dette utgjøre kr 338 millioner. Da gjenstår det kr 276 millioner. Med ei bompengeinntjening på kr 40 pr. kjøretøy, årsdøgnstrafikk på 275 i 20 år, blir det kr 80 millioner. Da er det beregnet takst på kr 50 for personbiler, kr 100 for tyngre kjøretøy, og mulighet for rabattbrikke. Da gjenstår det kr 196 millioner.

Fylkeskommunen har nå satt opp en tidsplan for elektrifisering av ferjestrekningene i Trøndelag. Med bygging av Jøabrua vil fylkeskommunen unngå investeringer til ladetårn, strømtilførsel og tilrettelegging av ferjekaier på strekninga Jøa – Ølhammeren. Framlagte rapport anslår disse kostnadene til ca. kr 10 millioner. Det er et svært lavt anslag. Erfaringene til nå tilsier en kostnad på ca. kr 40 millioner. Bruker vi siste tall, gjenstår det kr 156 millioner.

Når brua står ferdig vil fylkeskommunen spare kr 10 millioner (lavt anslag) pr. år i ferjeutgifter på strekninga. Legges disse pengene inn i bruprosjektet vil de siste kr 156 millioner være dekket inn i løpet av 16 år. I et 20-års perspektiv vil det da være kr 44 millioner til å betale rentekostnader og avsetning til framtidig vedlikehold. I de statlige ferjeavløsningsmidlene ligger det også mulighet for å få kompensert rentekostnader de første 5 år etter bruåpninga. På lengre sikt vil det derfor være lønnsomt for fylkeskommunen å satse på Jøabrua framfor investeringer i infrastrukturtiltak og elektrifisering av ferjestrekninga Seierstad – Ølhammeren.

Det er på grensa til det pinlige at Trøndelag fylkeskommune etter snart fem år enda ikke har klart å benytte ei eneste statlig ferjeavløsningskrone. Vi politikere roper ofte om statlig medvirkning, nå har vi mulighet til å benytte ei slik god statlig ordning til å bygge Jøabrua. For bynære lokalsamfunn som Jøa, med pendleravstand til Namsos, vil ei bru være ei vitamininnsprøyting som kan gi ei positiv utvikling i bosetting og sysselsetting. Jøabru vil gi ungdommen framtidstru!

Jøabrua skal opp i fylkestinget midten av juni. Da får vi se om det er vilje til å bruke samferdselspenger også på små livskraftige lokalsamfunn nord i Trøndelag. En av de viktigste målene fylkeskommune har satt opp for samfunnsutviklinga i Trøndelag er «balansert utvikling». Det vil si at samferdselsmidlene ikke bare skal brukes på strekninga Steinkjer – Trondheim – Melhus, og de mest trafikkerte strekningene i fylket, men at hele Trøndelag skal utvikles. Jøabru er mulig!