Etablering av Ocean Space Centre (OSC) bygger opp under Trondheim kommunes mål om å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby. Det vil bli et nasjonalt senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. Etablering av Ocean Space Centre inngår i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028. Dette er bakgrunnen for at det nå er en reguleringsplanprosess i gang.

Reguleringsplanen skal behandles i bystyret tidlig i september. Når og hvis planen blir vedtatt vil de som har kommet med innspill til planen bli varslet ved brev og få adgang til å klage på planen.

I løpet av og etter høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen har det kommet mange merknader og innspill til planforslaget. Det har også vært mange innlegg i Adresseavisen, flere med spørsmål. Derfor dette leserinnlegget.

En reguleringsplan er en del av det fullstendige byggeprosjektet. Konsekvenser skal utredes og nødvendige avbøtende tiltak vil bli avdekket i reguleringsprosessen. De avbøtende tiltakene vil deretter bli satt ned som krav i bestemmelsene i reguleringsplanen, slik at de blir gjennomført i byggeprosessen.

Skogen ved akebakken i Spruten vernes med en egen hensynssone og tilhørende bestemmelser. Planlagt hovedgangveg gjennom området, fra Kong Øysteins veg til Otto Nielsens veg, legges rundt skogen.

Det legges ikke opp til endring av terrenget i Spruten, som tidligere foreslått. Anleggsriggen er flyttet vekk. Den planlegges nå plassert på NRKs eiendom. Akebakken i Spruten ivaretas i hele sin lengde og høyde, når anleggsfasen er ferdig. Store deler av Spruten vil være tilgjengelig i hele anleggsperioden. Det må være en sikringssone rundt byggegropa, som går ut i Spruten. Det stilles krav om at sikringssonen til enhver tid skal ta så lite areal av akebakken som mulig. Det er også krav om at akebakken og landskapet skal bygges opp etter byggefasen. Høyden på akebakken i Spruten skal økes i byggeperioden som et kompenserende midlertidig tiltak.

Anleggsvegen vil bli lagt i den delen av Spruten som ligger i et område hvor det er trafikkstøy fra Kong Øysteins veg. Det skal bygges støyvoll eller skjerming mellom den planlagte anleggsvegen og Spruten i anleggsfasen. Anleggsvegen ut til Kong Øysteins veg skal bestå for å fordele anleggstrafikken mellom Kong Øysteins veg og Otto Nielsens veg. Det vil være spesielt gunstig for støy- og støvsituasjonen for de nærmeste boligene. Det vil også gi et mer effektivt kjøremønster i anleggsområdet og redusere den totale lokale belastningen fra anleggstrafikken.

Rundt hele det nye anlegget, mot alle naboer og gater, er det satt av grøntareal. Det reguleres et vesentlig nytt grøntområde mellom de store nye byggene, kalt Tyholtkilen. Tyholtkilen er på det smaleste 20 meter bred, og vil ha gode solforhold. Når det nye anlegget står ferdig, vil området fremstå mer tilgjengelig og åpent, og kanskje også mer innbydende enn det anlegget gjør i dag.

Det er ikke til å komme fra at bygningene blir store, og for mange kan føles ruvende. Reguleringsplanen er vurdert med tanke på de volumene som Statsbygg mener er nødvendig for å sikre alle krav som stilles til Ocean Space Centre. Det stilles derfor spesielle krav til utforming av bebyggelsen. Fasader og uterom langs gater og gangveger skal utformes på fotgjengere og syklisters premisser. Lange fasader skal utformes med variasjon. Overflatene på høye og lange vegger i anlegget skal lages med struktur som bryter opp inntrykket av store kalde flater.

Hovedinngangen er lagt mot Paul Fjermstads veg, dette vil synliggjøre de bevaringsverdige historiske byggene, og gi et flott inngangsparti. Plasseringen av hovedinngang til Ocean Space Centre har vektlagt attraktivitet for myke trafikanter.

Tyholttunet barnehage vil få mer skygge med størst virkning om vinteren på slutten av dagen. Endelig utforming av det nye kontorbygget vil avklares i byggesaksbehandlingen, men barnehagen vil få negative virkninger av utbyggingen.

Det er ikke til å komme unna at det vil bli en krevende lang anleggsperiode for nabolaget. Det sikres som krav i bestemmelsene at Miljødepartementets retningslinjer for luftkvalitet og støy skal gjelde i anleggsperioden. Anleggsperioden vil gå over sju år, og det er de første halvannet til to år som blir særlig krevende, da det skal etableres byggegrop for de største byggene. Hvor den støyende aktivitet vil foregå vil endre seg over tid, slik at belastningen for de enkelte naboene ikke vil være like store i hele perioden.

Det stilles som krav i bestemmelsene at det legges vekt på trygg skoleveg, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping i anleggsperioden. Plan for trygg skoleveg skal utarbeides i samarbeid med skolene. Det sikres også at naboer holdes orientert om arbeidet i anleggsfasen og at Tankvegen ikke skal benyttes til anleggsveg.

Det har i løpet av hele prosessen vært fokus på at barn og unge skal ivaretas i planen. Det er kommet innspill fra barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tillegg til at Ungdommens bystyre har gitt sin uttalelse. Det har kommet innspill fra nærmiljøet; fra foreldre, barnehager og barn som har bidratt til kunnskap. Ulike grupper barn er hørt. Det sikres som krav i bestemmelsene til reguleringsplanen at barn og unge og nærmiljøet skal involveres ved utforming av grøntområdet i Spruten.

Utbyggingen vil ha betydelig påvirkning på området, og det er derfor innarbeidet mange krav.

Selv om virkningene er store mener vi prosjektet vil tilføre nye kvaliteter til områder, som mer åpenhet og gode forbindelser med blant annet etablering av Tyholtkilen og campusplassen.