Kjære kommunedirektør

Det er krevende prosesser som Steinkjer kommune står overfor nå i år og i årene som kommer. For å lykkes med å prioritere og for å få forståelse for prioriteringene som må gjøres er det nødvendig med respekt for prosessene og vedtakene som fattes.

Dette er helt fraværende i administrasjonen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan for 2023–2026. Selv om det skrives i to setninger at det er stor respekt for prosessen og beslutningen til kommunestyret når det gjelder Steinkjer 2025 og skolestruktur. Det er åpenbart andre muligheter til prioriteringer enn administrasjonens sine for å spare inn rundt 1,5 prosent av rammen i budsjettet for oppvekstetaten i 2024 som er estimert besparelse.

All troverdighet til at høringsrunden for Steinkjer 2025 var noe annet enn en skinnprosess fra administrasjonen sin side er fullstendig pulverisert. Jeg som innbygger forventer at administrasjonen retter seg etter de politiske vedtakene og heller synliggjør konsekvensene av de i budsjettarbeidet.

Kjære kommunepolitikere

Det er krevende prosesser som Steinkjer kommune står overfor nå i år og i årene som kommer. For å lykkes med å prioritere og for å få forståelse for prioriteringene som må gjøres er det nødvendig med respekt for prosessene og vedtakene som fattes.

Derfor er jeg mest opprørt over at det ikke er et samstemt kommunestyre som irettesetter kommunedirektøren og krever at kommunedirektøren enten følger kommunestyrevedtaket eller finner seg annet å gjøre. Dette uavhengig av hvor man står i spørsmålet om skolestruktur. Her skuffer de to største partiene i Steinkjer stort. I slike krevende tider må vi hegne om demokratiet og vedtakene som fattes. Da må store strukturelle vedtak ha lengre holdbarhet enn et par måneder.

Som nylig tilbakeflytter med barn på barneskole de neste 10 årene kunne jeg ha skrevet om Ogndal skole, som er vår lokal skole, om hvor godt skolestarterne har blitt tatt imot, de engasjerte lærerne og den varme oppfølgingen på SFO, eller samarbeidet mellom skole og barnehagen som sikrer en fin overgang til skolen.

Videre kunne jeg ha skrevet om betydningen lokal skolen har for oss som bor utenfor sentrum. Hvilken viktig brikke det som samlingspunkt, aktivitet og bolyst for unge og voksne. Men alt dette er godt beskrevet i høringssvarene i forbindelse med Steinkjer 2025.

Det viktigste er hva Steinkjer kommune ønsker å være om 10 og 20 år. Jeg mener at hvis Steinkjer skal fortsette å være en attraktiv kommune å bosette seg i så trenger vi et mangfoldig botilbud som favner bredt og som inkludere både sentrum og bygdene. Da kommer vi ikke utenom viktigheten for skolene som strukturbærere i samfunnet utover tilbudet som elevene mottar i skoletiden.

For at Steinkjer sentrum ikke bare skal være en mellomstasjon for videre sentralisering, er det to punkter som er viktige:

  1. Ta vare på eksisterende næringsliv og legge til rette for nytt. Da kan vi ikke fortsette å basere oss på å bygge boliger på næringseiendom i sentrum.
  2. Vi trenger å opprettholde og utvikle de viktigste tjenestetilbudene til befolkningen i etableringsfasen (barnehage og skole) for å beholde og tiltrekke oss nye innbyggere.

Vi er i en brytningstid med økende grad av fjernarbeid i arbeidsmarkedet – dette er en mulighet Steinkjer bør benytte seg av. Denne endringen og muligheten i arbeidsforhold har i løpet av det siste året ført til en dobling i folketallet blant gårdene i Brandsegga hvor jeg nå bor.

Steinkjer har gode forutsetninger for å tiltrekke flere tilbakeflyttere og nye innbyggere hvis vi tørr å tenke lengre enn de neste tre til fem årene og se forbi krisen vi nå står i. Tilbudet innenfor sentrum var aldri med i beslutningskriteriene for tilbakeflytting fra Trondheim for oss og det vil overraske meg hvis det er avgjørende for noen andre som kommer fra mer befolkningstette områder.

Jeg tror vi er en fattigere kommune i folketall og dermed økonomi hvis vi ikke klarer å tilrettelegge for samfunnsbygging utenfor sentrum i de neste 10 og 20 år. Arbeidet vil får en tung start hvis kommunedirektørens budsjettforslag med nedleggelse av skolene i Follafoss, Henning og Ogndal blir vedtatt, sammen med videre usikkerhet rundt de resterende skolene.

Hvis det ikke kan skaffes handlingsrom til å følge et par måneder gammelt vedtak om langsiktige strukturelle grep som skoler og løfter fra kommunesammenslåingen ikke holder en valgperiode, bør Steinkjer kommune snarest be om å bli satt under administrasjon av Statsforvalteren.