Kjære politikere i Levanger kommune. Etter oppsummeringen av Rådmannens innstilling til budsjettforslag 2021 i Trønderavisa og Innheredsavisa kan det være vanskelig å forstå hva kuttene egentlig innebærer, i verste fall er redegjørelsen direkte misvisende. Budsjettforslaget rådmannen har kommet med innebærer et kutt på 3,5 årsverk i barneverntjenesten som tilsvarer et kutt på 14,7 % av alle ansatte i tjenesten.

Kuttene kan virke å ha sammenheng med tap av arbeidsoppgaver etter nedlegging av Asylmottaket. Dette medfører ikke riktighet. Barneverntjenesten vil fortsatt ha samme arbeidsbelastning også etter nedleggingen. Som ansatt i barneverntjenesten ser jeg det som absolutt nødvendig å vise hva kuttene vil bety for de mest sårbare barna i Levanger kommune.

Kritikk barneverntjenesten har fått i media det siste året gjennom dommer i EMD har pekt på manglende vurderinger, for dårlig veiledning av foreldre etter flytting med formål om tilbakeføring og manglende familiefokus. Barneverntjenesten i Levanger er opptatt av dette og har erfart at systematisering av vurderinger, målrettet jobbing og familieråd fungerer.

Det siste året har stadig flere barn blitt avsluttet med måloppnåelse. Arbeidet krever imidlertid tett kontakt med kontaktperson, høy kompetanse og ledelse som er tilstede. Kravet til barneverntjenesten øker for å sikre barn og familier rett hjelp til rett tid. Kuttene som er foreslått i rådmannens budsjett er ikke i tråd med disse kravene. Erna og regjeringen ønsker økt kompetanse, ansatte i barneverntjenestene i hele landet roper om mer tid til å gjøre jobben våres.

I Levanger kommune har vi god kompetanse i tjenesten, men vi har for mange barn per kontaktperson. Så kjære politikere i Levanger kommune, det er vi, ansatte i barneverntjenesten som får skylden for å svikte familier og ødelegge liv, dette fordi vi ikke skal ha gjort jobben vår, og det blir begrunnet med at vi ikke har nok kompetanse.

Som ansatt i barneverntjenesten i Levanger så opplever jeg at vi har kompetanse, vi har trygg ledelse og ikke minst ansatte som drøfter og vurderer sammen, vi benytter oss av hverandres kompetanse på en systematisk måte. Spørsmålet mitt til politikerne i Levanger kommune er hvor godt dere kjenner våres, ansatte i barneverntjenesten, sin arbeidshverdag? Vet dere hva det vil si å utføre disse kuttene i tjenesten?

Dette fører til at Henriette på 15 år sin henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien blir ikke sendt til rett tid, bekymringsmeldingen om at Ola 6 år lever med en far som misbruker alkohol blir ikke undersøkt til rett tid da en annen sak haster mer. Karianne 8 år møter enda en ny kontaktperson da man må gjøre prioriteringer i tjenesten. Som ansatt opplever jeg at vi allerede ikke har tid til å utføre jobben vår, vi trenger ikke kutt, vi kan ikke ha kutt. Vi trenger flere ansatte for å gi barn og ungdom i Levanger det de har krav på, men i det minste få beholde stillingene vi allerede har, og ikke minst kompetansen i tjenesten. Jeg trenger tid til å kunne samarbeide med andre viktige instanser for barna, og da må vi være nok ansatte å fordele ansvaret for å følge opp de ulike familiene.

Så kjære ungdom jeg jobber med, jeg vet ikke hvordan du har det på skolen, jeg vet ikke hvorfor du ikke drar, for dette har jeg ikke hatt tid til å snakke med deg om. Jeg har ikke fått kartlagt situasjonen din, jeg har ikke tid til å vise deg at jeg bryr meg. Du har ikke fått tid til å bli trygg på meg til å kunne fortelle meg hvordan du har det. Jeg har heller ikke fått tid til å koble på rett helsehjelp for deg. Jeg har drøftet saken din med lederne mine, vi har tanker om hva som er rett hjelp for deg og hva du kan trenge, vi tenker også at vi har kunnskap om hvorfor du har det vanskelig i dag.

Men jeg har ikke hatt tid til å gi deg den hjelpen. Dette har jeg ikke hatt tid til fordi jeg har 24 andre barn og ungdom som jeg må følge opp kontinuerlig, samtidig må jeg være tilgjengelig dersom en kollega trenger hjelp dersom ett barn har behov for akutt hjelp. Kjære ungdom jeg jobber med, jeg bryr meg, jeg vil hjelpe deg, men jeg har ikke tid. Beklager at noen andre enn meg må komme på ditt møte fordi jeg måtte jobbe med en sak som hastet.

Beklager til foreldre som er bekymret for sitt barn, men som må vente fordi andre saker vurderes til å haste mer. Beklager til foreldre som er usikre og redde etter at skolen har sendt bekymringsmelding og venter på at vi skal ta kontakt.

Dette er slik jeg opplever min arbeidshverdag i dag. Jeg tør ikke tenke på hvordan det vil bli hvis budsjettforslaget blir vedtatt.

Når barneverntjenesten mottar søknad eller melding om omsorgssvikt overfor barn, er det lovpålagt å undersøke forholdene innen frist for dette. Siste halvår 2019 ble det rapportert fristbrudd i 38% av alle saker, dette var på bakgrunn av en periode der det var en mangel på personal i barneverntjenesten som vil være tilsvarende kuttene som foreslåes i det nye budsjettet. Det gjennomføres ukentlig harde prioriteringer ifht hvilke meldinger som skal undersøkes først, men når 1/3 av alle henvendelser gjelder fysisk og psykisk vold viser dette hvor vanskelig disse prioriteringene er.

Etter undersøkelsen skal barneverntjenesten iverksette tiltak. Tiltakene skal være målrettet og spisset for å kunne sette inn riktig tiltak til rett tid. I fjor måtte flere vente flere uker på tiltak de hadde vedtak om på grunn av mangel på kontaktpersoner å fordele familiene til. Dette medfører en merbelastning for familiene og fare for fortsatt omsorgssvikt for barna i påvente av at det blir satt inn tiltak. Dette er en problemsstilling vi allerede jobber med før foreslåtte kutt.

Kuttene rådmannen foreslår betyr at mange års arbeid for oppbygging av en tjeneste som står sterkt blir rasert. Flere barn må vente på undersøkelse og tiltak, flere vil få redusert oppfølging av tiltak, og mindre tid til familiefokus og veiledning av foreldre med formål om tilbakeføring etter flytting. Dette vil føre til at unødvendig mange barn vil bli utsatt for omsorgssvikt mens de venter på bistand fra kommunen. Faren er stor for at fokus blir snudd bort fra forebyggende arbeid til akutt jobbing med behov for flytting av barn og ungdom.

Så kjære politikere i Levanger kommune, jeg vil bli kjent med barna i Levanger som har behov for barneverntjenester, jeg ønsker å gi de rett hjelp til rett tid, jeg har kompetansen til å hjelpe familiene, jeg vil gjøre alt jeg kan for å gi forsvarlige barneverntjenester. Dersom foreslåtte budsjettkutt blir vedtatt vil det føre til alvorlige konsekvenser for barna i kommunen som har behov for, og ikke minst lovpålagt rett til tjenester fra barnevernet.