I budsjettavtalen for 2022 mellom regjeringen og SV står det at det er et mål at Bionova skal være operativt fra andre halvår 2022. Venstre er spent på om Bionova, eller en omdefinert satsing på klima og landbruk, kommer til Steinkjer slik fylkestinget har ønsket.

I innspill til jordbruksforhandlinger som fylkestinget i Trøndelag behandlet desember 2021 foreslo Anne Cecilie Holm fra Venstre at: «Bionova kan være et godt verktøy for å realisere klimaavtalen mellom landbruket og regjeringen. Det er viktig at ordningen fører til raske og målbare klimakutt. Administrativ enhet bør plasseres på Steinkjer».

Forslaget inspirerte fylkestingets flertall til å endre sitt forslag og også ta inn lokalisering til Steinkjer: «Etablering av Bionova, med plassering på Steinkjer, som verktøy for å realisere klimaavtalen mellom landbruket og regjeringen, støttes».

Innherred regionråd vedtok i desember 2021 at «Innherred regionråd mener Bionova må legges til Steinkjer. Regionrådet viser til at det i Steinkjer er viktige kompetansemiljø knyttet til landbruk og klima, både på InnoCamp og Mære landbruksskole».

Landbruks- og matdepartementet melder at de har mottatt i overkant av 80 innspill på arbeidet med etablering av Bionova fra næringsliv, virkemiddelapparat og interesseorganisasjoner. Det må derfor regnes med en innsats for å sikre at Bionova kommer til Steinkjer og Trøndelag i konkurranse mot andre lokaliseringsalternativer.

Den siste informasjonen vi har er at det nå er usikkert om det skal opprettes et eget Bionova, og at regjeringen heller vurderer å legge ansvar for klima og landbruk til eksisterende virkemiddelapparat.

Venstres fylkestingsgruppe mener at uavhengig av hvem som får ansvaret for klima og landbruk, så bør satsingen lokaliseres til Trøndelag. Teknologi er helt sentralt i løsningen. Både nærheten til Mære landbruksskole, Enova, Sintef og NTNU, samt at Trøndelag er kjerneområde for landbruket der nye allerede testes ut, taler for at Trøndelag er en åpenbar lokalisering av en slik satsing.