Gå til sidens hovedinnhold

Kortsiktig økonomisk gevinst kan ikke erstatte ødelagt og tapt natur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lånke Fjellstyre sier NEI, til vindkraftutbygging i Leksdal statsallmenning – i Stjørdal kommune

Arise AB har lansert planer om en storstilt vindkraftutbygging i Leksdal statsallmenning i Stjørdal kommune. Saken har slått ned som ei bombe i lokalsamfunnet – og på kort tid skapt stort engasjement imot dette. I denne sammenhengen finner også Lånke fjellstyre det nødvendig å kommentere saken for å belyse de miljømessige konsekvensene et slikt anlegg vil få for området som sådan, og konsekvensene det vil få for innbyggerne i Stjørdal og nabokommunene – sett fra fjellstyrets side.

Fjellstyret skal ivareta interessene til friluftslivet, jegere, fiskere og beitebrukere i allmenningen, og vi sier derfor helt klart ifra om at planene om å båndlegge 30 km2 av allmenningen til energiproduksjon er uaktuelt! Vindkraftutbygging på Statsallmenning er grunndisponering etter § 12 i Fjelloven. Berørte fjellstyrer skal høres av Statskog SF, dette fordi grunneierretten på Statsallmenning er underordnet bruksrettene. Dersom fjellstyret meiner grunndisponeringstiltaket vil «medføre vesentleg skade for bruksrettar» og for naturvern, har fjellstyret myndighet til å nekte gjennomføring av tiltaket. Det er skjønnsretten som i tilfelle av uenighet vil avgjøre om tiltaket er til vesentlig skade for bruksretten. Dette vil vi komme tilbake til i en eventuell høringsuttalelse i saken.

Stjørdal kommune sa i 2019 et klart nei til videre landbasert vindkraft i Trøndelag, og på bakgrunn av dette håper vi at politikerne er seg sitt ansvar bevisst og står bak dette vedtaket fortsatt, slik at de videre planene til Arise AB må skrinlegges! Statsallmenninger er arvesølvet til brukerne og bruksberettigede i et vidt område, og sikrer tilgang til rekreasjon, jakt og fiske til alle beboere som ønsker det i kommunene – og beite og virkestilgang for de bruksberettigede.

Leksdal statsallmenning er turområde for innbyggere i Stjørdal, Malvik og delvis Trondheim og Selbu. Av erfaring fra lignende inngrep andre steder, vet vi at disse vil få ødelagt tilgang til småviltjakt, elgjakt, fiske og rekreasjon som turer, bærplukking etc – i et område i kort avstand fra der de bor. Dette er en kvalitet det settes stor pris på, og et tilbud som brukes av flere tusen mennesker hvert år. Statskog SF ser ikke på jakt, fiske og friluftsliv som bruksrettigheter på lik linje med seterrett, beiterett og virkesrett, derfor vil disse argumentene gi lite grunnlag for erstatning for brukerne på disse områdene.

Allmenningen brukes også til beiteområde for ca. 1000 småfe og storfe hver sommer. Det er ingen tvil om at denne grovforressursen vil forsvinne hvis området gjøres om til en industripark med 220 meter høye vindmøller som vil dominere landskapet. Hvordan har man tenkt at denne ressursen erstattes?

Det er også viktig å merke seg at drikkevannskilden til store deler av Stjørdals 25.000 innbyggere ligger innenfor dette området. Påvirkning på dette gjennom denne virksomheten både i anleggsperioden og i driftsperioden vil kunne få store konsekvenser for beboerne i Stjørdal?

Store deler av arealene på Leksdal Statsallmenning er under utredning med tanke på vern. En hovedårsak til dette er at det er store sammenhengende områder med urørt gammel skog her som huser mange rødlistede arter. Dette er en viktig kvalitet mange mennesker setter pris på. Gammelskogen sammen med myrene i området utgjør et gigantisk karbonlager, og en storstilt industripark her vil kunne frigjøre store mengder karbon til atmosfæren gjennom de inngrepene en slik utbygging innebærer.

Lånke fjellstyre ser med stor bekymring på at disse planene legges fram nå, i ei tid der motstand mot vindkraft er økende over hele landet. Det er etter hvert blitt veldig klart at denne type «ren kraft» har en miljømessig prislapp som i realiteten ikke gjør den spesielt ren i det totale samfunnsregnskapet! Her ser vi helt klart at kortsiktig økonomisk gevinst ikke kan erstatte ødelagt og tapt natur.

Kommentarer til denne saken