Strømpriskrise, kraftutbygginger som ødelegger reinbeiter, strøm som sløses på kryptovaluta, lokale bedrifter som ikke får nettilknytning og energieffektiviseringstiltak som settes på vent. Alt dette gjør at det er viktig å tenke helhetlig når Trøndelag fylke skal lage en kraftplan fram mot 2050, et arbeid som startet med et seminar på Stjørdal tirsdag. Det er avgjørende at Trøndelag fylkeskommune som regional utviklingsaktør er sitt ansvar bevisst for å legge føringer for hvordan kraft skal produseres, brukes og distribueres. Selv om seminaret ga mye viktig innsikt, beviste det også dessverre at aktørene i kraftbransjen er mer opptatt av å videreføre status quo enn å gjøre de endringene som virkelig trengs. Her er noen prinsipper som Rødt vil vektlegge i den videre behandling av planen:

Krafta må brukes riktig

Fra nettselskapene Tensio og Statnett fikk vi høre at det ligger en rekke søknader om nettilknytning fra ulike energikrevende virksomheter til behandling. Nettselskapene har tilknytningsplikt, og har derfor ingen mulighet til å skille mellom hvem som skal få strøm og ikke. Statssekretær Elisabeth Sæther, som var til stede på seminaret, sa at man i større grad må se på hvilke prosjekter som er modne, men uttrykte samtidig skepsis til å prioritere mellom ulike typer prosjekter. Her mener vi regjeringa er altfor lite villig til å ta politisk grep over strømforbruket. Selvsagt må vi prioritere bedrifter som gir arbeidsplasser lokalt og bidrar til en miljøvennlig omstilling framfor å tillate utvinning av kryptovaluta og elektrifisering av sokkelen.

Energieffektivisering og desentralisert energiproduksjonFokuset fra energiselskapene NTE, TrønderEnergi og Statkraft var i stor grad innrettet på ny fornybar energiproduksjon, og det ble fortalt om ønsker fra grunneiere om en ny runde med vindkraftanlegg i naturområder. Om dette blir utviklinga framover, er det ikke bare Rødt som vil protestere. Lærdommen fra sist det var vindturbinbonanza bør tilsi at vi satser mye mer på energieffektivisering og småskala energiproduksjon.

Det må være mulig for vanlige folk å få støtte til å gjøre enkle energieffektiviseringsgrep i hjemmene uten at de må følge Enovas rigide krav til å innføre ny teknologi eller å gjøre en totaloppgradering av huset. Det bør også legges mer til rette for at folk kan legge solceller på tak, bore etter grunnvarme eller andre former for integrert energiproduksjon i bygg. Her burde de offentlig eide kraftselskapene i Trøndelag vært mye mer på banen, og legge til rette for at deres strømkunder kan gjøre slike investeringer uten å måtte gjøre seg til gjeldsslaver. Dette må også bli en langt større prioritet for fylkeskommunen, som er en stor byggeier.

Lokalt nett må prioriteres

De siste dagers eksempler om at planlagt næringsvirksomhet i Meråker ikke vil få tilgang til kraft gjør at vi også må ta diskusjonen om hvordan vi prioriterer i fylket framover. Det er avgjørende å sikre et lokalt nett med trafostasjoner som sikrer en mulighet for næringsutvikling over hele distriktet. Dette må prioriteres fremfor å bygge en ny elektrisk motorvei sørover, som vil gjøre det mer enn sannsynlig at vi får europeiske priser også i Trøndelag.

Målet for Rødt er å normalisere strømprisen sør for Dovre, ikke å øke den i Trøndelag og Nord-Norge. Det kan bare skje ved å regulere eksporten. Markedet fikser ikke biffen, i alle fall ikke om du skal ha råd til å steke den.