Gå til sidens hovedinnhold

KS burde støtte streiken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er i streik, og vi er i streik for høyere lønn.

Halvparten av yrkesaktive lærere har søkt eller vurderer arbeid utenfor skolesektoren. Søkertallene til lærerutdanningen har falt for tredje år på rad, og elever i grunnskolen og videregående opplæring undervises av alt for mange ufaglærte. Vi streiker for at våre barn og barnebarn skal ha dyktige og motiverte lærere som ønsker å bli værende i yrket. Vi streiker for læreryrkets fremtid og for verdiskapning i offentlig sektor. Lønnsøkning er et nødvendig grep i prosessen mot å gjøre læreryrket mer attraktivt og anerkjent.

I dagens samfunn er skoleopplæringen helt essensiell gjennom et todelt samfunnsmandat: et utdanningsoppdrag og et danningsoppdrag. Forenklet kan man si at utdanning gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse, mens danning handler om å bruke denne utdanningen til å ta gode, selvstendige valg basert på moral, fornuft og verdier. Kvalifiserte lærere er selve nøkkelen til utdanning og danning i skolen. Dette er ikke nytt, men jeg ønsker å legge frem et argument som viser at også det politiske perspektivet bør støtte denne streiken.

Utdanningspolitikken i Norge påvirkes av den internasjonale organisasjonen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Denne organisasjonen gir anbefalinger til OECD-land (deriblant Norge) om hvordan man eksempelvis bør drive skolevirksomhet. På grunn av OECD har vi gjennomført PISA-tester og innført nasjonale prøver. Målet har vært å gi elevene mer kunnskap.

OECD sin begrunnelse for økt kunnskapsfokus bygger på en økonomisk teori. Denne teorien hevder at en nasjons økonomiske vekst i dagens samfunn er avhengig av individer med kunnskap, kompetanse, ferdigheter, ideer og god helse. OECD påpeker også at skoleopplæringen er nøkkelfaktoren for å oppnå dette. Med andre ord er kunnskapen, ferdighetene og kompetansen hvert individ besitter, avgjørende for en nasjons økonomiske vekst. Det kan ikke da være noen tvil om at det, fra et politisk perspektiv, vil være samfunnsøkonomisk gunstig å få økt rekrutteringen til yrket, samtidig som flere ønsker å stå i jobben og at lærerne i skolen er kvalifiserte.

Utdanningsoppdraget er viktig, men også OECD har anerkjent at kunnskap ikke er det eneste skoleopplæringen bør bestå av:

«Det er en økende anerkjennelse at utfallet av skoleopplæringen må strekke seg utover den tradisjonelle utviklingen av kunnskap og kognitive ferdigheter, for å også omfatte nye dimensjoner som strategier for autonom, livslang læring og karakterkvaliteter som fremmer motstandsdyktighet, åpenhet for andre perspektiver, og en forståelse for viktigheten av inkluderende, bærekraftig sosial fremgang. For lærere krever dette skiftet å tilpasse undervisningsstrategiene for å møte de nye kravene i det 21. århundre» (OECD, 2018, s. 16) [Egen oversettelse].

Poenget mitt med dette er å få frem hvor komplekst læreryrket er, og hvor viktig det er at våre elever har gode og motiverte lærere som veileder med tanke på både utdanning og danning.

Kjære KS. Argumentene for denne streiken er like enkle som de er kompliserte. At utdannede og dannede elever bidrar til samfunnsøkonomisk vekst, er et politisk argument som bør anerkjennes. Imidlertid er det ikke dette jeg ser på som hovedargumentet i denne streiken.

Vi er i streik fordi vi trenger lærere som tar samfunnsmandatet på alvor og som ønsker den ansvarsfulle og komplekse jobben læreryrket er. Lærere som ser verdien hos hver enkelt elev, og som støtter og utfordrer. Lærere som bådedanner og utdanner. Vi streiker for våre barn og ungdommers fremtid.

Vi streiker for alle de nåværende og fremtidige lærerne som elevene våre har behov for. Vi trenger kompetente lærere som føler seg anerkjent og verdsatt, og som ønsker å bli værende i yrket. Høyere lønn vil kunne bidra til dette. Det gir verdiskapning, og vil være til fordel for elevene, læreryrket, dere og samfunnet i sin helhet.

Vi er i streik, og vi er i streik for høyere lønn.

Kommentarer til denne saken