Steinkjer 2025 og skolestrukturdebatten skaper debatt med mye engasjement. Det er forståelig at innbyggere rundt i kommunen ønsker å verne sin lokale skole, og det er ingen ønskesituasjon at skoler står i fare for å bli nedlagt. Men innbyggerne skal vite at for meg som politiker, er trygg økonomisk styring av fellesskapets midler en unnværlig nødvendighet, og i spørsmål rundt skolestruktur, er kvalitet en prioritet.

Steinkjer kommune står i en krevende økonomisk situasjon. Økte kostnader innen helse og sosial velferd, spiser stadig en større del av kommunens budsjetter. I en kombinasjon med inflasjon og renteøkninger, må kuttene skje raskere og mer brutalt.

Et av tiltakene for å redusere kommunens utgifter, er å evaluere skolestrukturen. Kommuneadministrasjonen la fram før sommeren en kuttliste hvor blant annet nedleggelse av flere skoler i kommunen var en anbefaling. Dette ble i utgangspunktet blankt avvist av flertallet i formannskapet, men etter et kompromiss, landet flertallet på å sende forslaget ut på høring. Høringsrunden har gitt oss som politikere innspill fra fagmiljø, interesseorganisasjoner og innbyggere. Høringsrunden er viktig for å la oss som politikere få mest mulig kunnskap og innsikt i innbyggernes behov, før vi slutter en beslutning.

Høringsrunden i skolestrukturdebatten har styrket mitt argument om at politikerne i Steinkjer kommune bør støtte kommuneadministrasjonens innstilling.

Marianne Vollen, som er enhetsleder for barn og familie i Steinkjer kommune, støtter administrasjonens innstilling. Til Trønder-Avisa den 22. august sier Vollen, «Vi, fagleder teamet i Barn og familie, legger vekt på barnas stemme og de ønsker et større mangfold. Det er deres oppvekst og det er de som påvirkes av valgene vi voksne tar.

Enhet for barn og familie har ansvaret for blant annet svangerskapsomsorgen, fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og forebyggende familieteam. Dette er en av enhetene i kommunen som jobber tettest på brukerne av skolen, nemlig barna.

Skolelederforbundet er en fagforening for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Forbundet tilslutter seg administrasjons innstilling. De påpeker at kvaliteten blir dårligere i skolen. Det er knapt med menneskelige ressurser, riktig kompetanse, samt etterslep på innkjøp av skolemateriell. Løsningen er økte økonomiske rammer eller strukturelle endringer i antall skoler.

Skoleledelsen i kommunen og Enhet for barn og familie er tydelige på at strukturendring er en nødvendighet, sett ut ifra den økonomiske situasjonen vi står ovenfor.

Dette er fagmiljø som jobber tett på elevene i Steinkjer hver eneste dag, og som jeg mener har en viktig stemme i denne debatten. Det at det slås tvil om skoleledelsen eller kommunens ansatte sine fagkunnskaper rundt dette teamet er rett og slett beklagelig.

Hvis Steinkjer kommune ikke følger kommuneadministrasjonens innstilling, vil kuttene skje andre steder. Mest sannsynlig vil det bety kutt i tjenester som ikke er lovpålagt, som blant annet gjelder Steinkjerskolens miljøterapeuter. Dette er dessverre den økonomiske realiteten.

For meg som politiker er det viktig at Steinkjer kommune er en god kommune å vokse opp i. Dette betyr både levende bygder og en skole som treffer hver enkelt elev sine behov. Utenforskap er et problem i Steinkjer, skolene i sentrum har sine utfordringer. Dette er utfordringer vi i kommunen tar på alvor. For meg er det viktig at kommunen ikke reduserer sin innsats mot de barna som sliter mest. For det er dårlig skole og sosialpolitikk!

Jeg har stor forståelse for at denne debatten er vanskelig, og at grendeskolene er viktig for kommunens innbyggere. Jeg mener likevel det er viktig at vi politikere er ærlige om den krevende situasjonen Steinkjer kommune står ovenfor. Politikerne er innvalgt av folket i kommunen, og har ansvaret for å ta de nødvendige politiske avgjørelsene. Dette er en spesielt viktig rolle i krevende tider.