Det legemeldte sykefraværet er dobbelt så høyt for kvinner som for menn. Dette er bekymringsfullt. Hvorfor er det sånn?

Vi vet lite om årsakene, men det finnes noen hypoteser som at kvinner har mer belastende arbeid, dobbelt arbeid, barnefødsler, kjønnsdelt yrkesvalg og helseproblemer. Når det gjelder det siste vet vi at det forskes lite på typiske kvinnesykdommer, mange kvinner har diffuse sykdomstegn og opplever å ikke bli trodd.

For litt siden hadde jeg en samtale med «Julie». Hun har endometriose som ble oppdaget og tatt tak i alt for seint. Dette har fått store konsekvenser for Julie og hennes helse. Fra å være en energibunt som greide alt, ble hun sterkt begrenset av sterke smerter fra livmoren. Hun trodde det var snakk om sterke mensensmerter, som hun burde takle. Legene hun oppsøkte bagatelliserte det hele, og før hun fikk avklart at dette var en alvorlig sykdom, sa hun opp jobben sin. Hun trodde hun var svak og utbrent og ville ikke være en belastning for teamet på jobb.

Mange kvinner skammer seg over egne helseproblemer og de opplever å ikke bli trodd. Da Bent Høie var helseminister gikk han ut i media og beklaget til alle kvinner som ikke hadde blitt trodd. Det var en betimelig beklagelse.

Vi må gjøre alt vi kan for at kvinner skal få samme muligheter som menn til god helse. Det betyr at det må forskes mer på kvinnehelse og det vi har av kunnskap må gjøres kjent for helsepersonell og pasienter.

Videre må behandling av kvinnesykdommer prioriteres opp i helsevesenet. Det må komme på plass flere hurtigspor for diagnose og behandling av disse sykdommene (også kalt pakkeforløp).

Vi må finne årsaken til at kvinner har høyt sykefravær, og sist men ikke minst må kvinner oppleve å bli trodd.