Høye strømpriser har skapt panikk i det politiske landskap. Nå skal utbygging av verna vassdrag vurderes. Det er nesten så en ikke tror det som proklameres.

I dag er over to tredjedeler av Norges vassdrag allerede bygd ut, sju av ti av de høyeste fossene er lagt i rør.

Energipolitiske talsmenn fra regjeringspartiene varsler at det er mulig å bygge ut flere av de verna vassdragene. En energikommisjon vil bli satt ned til våren som skal utrede dette potensialet. Det hevdes at en kan utnytte energipotensialet i vernede vassdrag uten de store naturinngrep.

Det er særlig det siste som skremmer. Å verne et vassdrag dreier seg ikke bare om vannet i elva. Som en venn sa til meg; Elvene er naturens blodkarsystem. Det har sine konsekvenser å kutte pulsåren til hodet eller til en fot! I et verna vassdrag får vannet renne fritt,fisk, fugl og insekter og artsmangfoldet knyttet til vassdragene får leve i fred. Vi lever i en tid med klimakrise og miljøkrise. Årsaken er at naturen har en grense for forbruk fra menneskers hånd. Det er en sammenheng i alt, og det er viktig for de store utfordringene vi har på klima og miljø at vi ikke taper mer av naturmangfoldet. Det har nok ikke gått inn hos en del politikere!

Samtidig må vi naturligvis eliminere utslipp fra fossile energikilder. Energieffektivisering (oppgadering av gamle kraftverk, for eksempel), energisparing, havvind, solceller vil være løsningen.

Å verne en elv er å verne en naturområde. Å oppheve et vern så snart det oppstår en krevende situasjon, sier meg at forståelsen av sammenhengen i all klima-og miljøpolitikk er nokså liten.