Gaula ble vernet i verneplan III i 1986 etter en meget grundig prosess og med et stort lokalt engasjement for vern gjennom Gaulas Framtid og Holtålen Naturvern.

Rapportene som ble utarbeidet i forbindelse med Sperstadutvalgets vurdering av vassdraget, konkluderte med at verneinteressene er særdeles store. Gaula ble plassert i verneklasse 1: Vassdrag som har meget stor verneverdi og som på det sterkeste blir tilrådd varig vern.

Disse verneinteressene er ikke blitt mindre med årene og må bevares for etterslekten.

Ethvert inngrep i Gaula eller sidevassdragene vil redusere verneverdiene og kan sammenlignes med et enormt løvblad, med små og store forgreininger på begge sider av hovednerven. Alle deler av dette nettverket er nødvendig for at det økologiske systemet skal fungere.

Kjellesdal viser til en analyse som NVE nylig har publisert om potensialet for ny vannkraft.

I denne analysen er det ikke forutsatt utbygging i verna vassdrag. Det er forutsatt et bidrag fra opprustning i eksisterende kraftverk uten nye naturinngrep, noe som kan være fornuftig. Det er ellers et stort kraftoverskudd i Norge, som vil vedvare i mange år framover og et stort potensiale for energieffektivisering, som ikke er utnyttet.

Fra tid til annen er det politikere som foreslår utbygging i verna vassdrag. I disse dager behandler Stortinget et forslag fra FRP-representanter om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for lik økt verdiskapning gjennom utbygging av vannkraft.

I brev til energi- og miljøkomiteen 12.oktober skriver olje- og energiminister Tina Bru at hun ikke ser noen grunn til nå å sette i gang en gjennomgang av planene for vernede vassdrag.

Når det gjelder uttalelsen til Kjøllesdal vedrørende utnyttelse av Bælinga til kraftproduksjon vil jeg bare henvise til NVE’s svært tydelige konklusjon på dette utbyggingsforslaget fra Midt Energi:

«Bælinga kraftverk var planlagd i Bælinga som er ei sideelv til Holda i det verna Gaulavassdraget. Utbygginga ville fraført vatn i ei nasjonalt viktig bekkekløft med raudlista arter i eit kontrastfylt landskap. NVE meiner at ulempa knytt til naturmangfald og landskap ikkje kan avbøtes i rimeleg grad. Fordelane i form av energiproduksjon på drøyt 8 GWh veg etter vårt syn ikkje opp for dei store ulempene knytt til utbygginga,» står det klart og tydelig på NVE sine nettsider.

Kjøllesdal er bekymret for vindkraftplanene i Indre Trøndelag.

Jeg tror slik vindkraftdebatten har utviklet seg den senere tiden, at disse planene ikke kommer til å bli realisert.

Det er fullt mulig å dekke strømforbruket i åra framover uten denne vindkraften og uten å gå løs på verna vassdrag som Gaula.