Trondheim SV vil at Midtbyen skal blomstre som handels – og opplevelsessentrum, og bli en bydel hvor mennesker i alle livsfaser velger å bo. For å oppnå dette må det skje flere ting på en gang. De politiske partiene som ofte finner sammen i byutviklingssaker styrer byen på dispensasjoner; SV skal styre på planer. Et broket flertall av Trondheims politikere sier stadig ja til å etablere nye handelsområder utenfor Midtbyen som trekker handelsnæringen ut av Midtbyen. SV skal heller framsnakke Midtbyen, stimulere til økt folkeliv og sikre gode hjemkjøringsordninger slik at folk kan handle uten å bruke bil.

Midtbyen kan aldri konkurrere på like vilkår med et bilbasert kjøpesenter. I stedet for å satse på mer biltrafikk inn til sentrum satser vi på de fortrinnene Midtbyen har. Færre biler inn i midtbyen betyr bedre luftkvalitet for befolkningen. 80 prosent av Trondheims innbyggerne mener at målet om å kutte 80 prosent i klimagassutslipp innen 2030 er viktig. Midtbyen skal være for innbyggerne; et godt sted å være for alle. Gjennom å utbedre kollektivnettet og sikre at byen får en bybane innen 2029, samt fortsette satsingen på gange og sykkelveier. Midtbyen har kafeer, puber, kunst, kultur, arkitektur og nisjebutikker. Trondheim SV skal sørge for flere gågater, lekeplasser, parker og gjøre det enklere å etablere fortauskafeer og uteservering.

Med flere grønne områder, flere lekeplasser og mindre biltrafikk, vil Midtbyen bli mer attraktiv for barnefamilier. Trondheim SV skal sikre gode nærbarnehager i Midtbyen og ny sentrumsskole. Samtidig må antall mennesker som bor i Midtbyen opp, noe som vil gjøre både det nåværende næringslivet og endringene SV vil innføre mer bærekraftige.

SVs krav for Midtbyen er:

  • Ny sentrumsskole
  • Flere gågater og parker
  • Gode hjemkjøringsordninger for næringslivet og de som handler.
  • Bedre kollektivløsninger og bybane innen 2029
  • Flere gang- og sykkelfelt
  • Over tid jobbe for å samle næringsarealene i Midtbyen slik at Midtbyen får større tetthet og mindre avstand mellom butikker enn i dag.
  • Nytt kunst- og designmuseum i Midtbyen
  • Park på hele eller deler av Leütënhaven
  • Flere fortauskafeer og mer uteservering
  • Legge til rette for flere boliger i Midtbyen