Vi i Overhalla Gruppen AS ønsker å bidra til at Overhalla kommune når sine klima- og miljø mål, og jobber derfor daglig systematisk med mange av FNs bærekraftsmål. Vi tar hver dag viktige beslutninger, der vi alltid vektlegger om dette er en bærekraftig løsning, for oss som bedrift og for miljøet rundt oss.

Dette leserinnlegget er ment som en håndsrekning til offentlige beslutningstakere, der ønsket er å bli inkludert i offentlige anbudskonkurranser. Vi ser stadig oftere at offentlige prosjekter blir styrt mot et spesielt materialvalg som for eksempel massivtre. Til det vil vi bare si; Forvent store ting fra Overhalla Gruppen. Inkluder oss i konkurranser, la oss bruke våre ingeniører, arkitekter og fagarbeidere til å løse komplekse utfordringer. Det vi frykter mest er at man utelukker materialer med bakgrunn i en for snever kunnskap om andre materialers egenskaper og muligheter. Vi må ha tiltro til de som stadig uteksamineres fra verdens beste utdanningssystem, la de få utfolde seg med innovative løsninger som kan bidra til at bygdas næring får økt konkurransekraft. Det vil i beste fall resultere i nye spin-off bedrifter i Skogmo industripark, med dertil nye arbeidsplasser, tilflytting og skatteinntekter.

Vi har ved å bygge opp en stor arbeidsplass i kommunen også forpliktet oss til å bidra til langsiktig lokal verdiskapning. En verdiskapning som skal bidra til kontinuerlig forbedring på miljøbelastning. Vi satte i 2018 et hårete mål for Overhalla Betongbygg der vi skulle redusere vårt CO2 fotavtrykk med 30 % innen 2020. Før vi tok juleferie i 2019 hadde vi allerede redusert dette med 25%. Det var på tide å øke målet og det ble besluttet å heve målet til 40% reduksjon fram til 2022. Forvent store ting av oss selv var tanken bak denne økningen.

På tross av iherdig jobbing møter vi stadig en holdning fra offentlige beslutningstakere der synet på våre bedrifter er at vi ikke gjør nok, eller ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for vårt karbon fotavtrykk. Er dette med bakgrunn i manglende forståelse for lokalt næringsliv og lokal innovasjon?

Når dette innlegget går i trykk, er vår egen kommune politisk bestemt å bruke et byggemateriale som ikke befinner seg i denne landsdelen på sin egen brannstasjon, på et helsetun som er under ferdigstilling, og i disse dager bygging av Hunn skole. Kommunen har dermed aktivt utelukket lokale arbeidsplasser og verdiskapning fra å være med på viktige lokale prosjekter. Hvorfor?

Helsehuset har fått det politisk valgte byggematerialet massivtre, og dette er fraktet med øst-europeiske biler helt fra Østerrike og opp til Overhalla. Det som ikke er gjort i dette prosjektet er å kjøre en livsløpsanalyse på de ulike materialene, så mest sannsynlig står det snart et helsehus med større karbonfotavtrykk i Overhalla enn om man hadde valgt et lokalt produsert byggemateriale.

Våre folkevalgte og kommunens egen administrasjon har altså besluttet at lokale sagbruk og produsenter ikke skal benyttes, og at man ikke vektlegger lokal verdiskapning og næringsliv nok. Det er viktig at velgere og lokalsamfunnet får vite at «skomakeren kjøper sko fra utlandet og samtidig permitterer egne ansatte».

Anbudskonkurransen på nye Hunn Skole, har også fått beskrevet massivtre, som igjen vil utelukke en lokal leveranse og lokal verdiskapning og skatteinntekt. Det er i denne konkurransen også særskilt påpekt at andre alternativer vil bli forkastet. Det vil si at lokale politikere på samme tid har låst det lokale næringslivet fra å komme frem til bedre løsninger enn hva politikerne selv mener de har funnet. Man må kunne stille spørsmålet om det virkelig er slik at våre folkevalgte kan mer enn våre sivilingeniører kan i sine egne fag?

Forvent store ting av våre folkevalgte og lokale beslutningstakere og sørg for at de også bidrar med å stimulere til lokal vekst, og ikke minst at det blir tatt kunnskapsbaserte beslutninger. Belys for dem hvilken konsekvens det har om man bygger ned sitt eget næringsliv, og gi dem beskjed om å heller bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere videreutvikling av lokalt miljøvennlig næringsliv. Det er sjelden hverken miljøvennlig eller bra for kommunen å anvende skattekronene i utlandet på bekostning av våre arbeidsplasser.

Det høres kanskje fortreffelig ut at man velger et byggemateriale som massivtre, i en periode der det er populært å bli avbildet med en grønn vind i håret. En vind som skal gi tilstrekkelig medvind i et politisk seil. Vi må huske at det grønne skiftet kom med kollaps i oljebransjen og hvor man ønsket å bygge opp en grønn bærekraftig økonomi. Det vil neppe være bærekraftig eller økonomisk at det er så ensidig fokus på byggematerialer fra de folkevalgte. Overhalla Betongbygg får 95% av tilslagene i betong levert fra et lokalt grustak og et lokalt steinbrudd med lokale arbeidsplasser. Overhalla Hus får det meste av sine byggematerialer fra lokale leverandører, og er et meget godt substitutt for utenlandske byggematerialer som massivtre. Vi skaper arbeidsplasser og lokal verdiskapning som vi mener er både et miljømessig og samfunnsøkonomisk bedre alternativ enn å handle i utlandet.

Vi må huske at i Namdalen er ikke vi de eneste som blir påvirket av slike beslutninger. Den lokale skogeieren fikk ikke levert tømmer til dette helsehuset og tømmeret ble ikke saget i Namsos for dette formålet. Det blir ikke levert panel fra Lilleøen sag i Overhalla, Aavatsmarka sag på Høylandet, eller Øyheim høvleri i Grong. Overhalla Hus med sine femti ansatte fikk heller ikke sysselsatt noen på å produsere lokale treelementer. Mulig de eneste lokale som har fått en leveranse er Skogmo Bruk som fikk levert noe supplering av for lite bestilte byggematerialer fra andre landsdeler.

La oss byggevareprodusenter få vise at våre produkter er bedre egnet som robuste og klimaeffektive bygg, og forvent store ting av oss. Vi er en hel bransje som står sammen og inviterer beslutningstakere til samarbeid. La oss heller få kunnskapsbaserte beslutninger, mål- og funksjonskrav. Sammen kan vi finne de klimasmarte byggene når fremtidens Norge skal bygges.

Riktig materialvalg må vurderes faglig og avgjørelsene må være kunnskapsbaserte. Vi oppfordrer til vedtak som stimulerer til kompetanseheving og innovasjon blant alle i byggenæringen, og kanskje spesielt de som foretar investeringsbeslutningene.

Det er ikke grunnlag for å hevde at massivtre er mer miljøeffektivt enn andre byggematerialer. Vi i Overhalla Gruppen ønsker å få frem at dette handler om mange faktorer. Noen ganger vil betong være mest miljøvennlig, andre ganger vil bygget best løses med stål, eller tre, og andre ganger passer kanskje massivtre best. Det fine er at disse materialene lar seg fint kombinere til å bygge optimale lavkarbo bygg. Riktig materiale til riktig bruk. Så får det heller være opp til politikerne og politikken om lokal verdiskapning er ønskelig eller ikke.