Trøndelag fylkeskommune vedtok i oktober 2020 at Trøndelag skal være en antirasistisk sone. Dette vedtaket forplikter til å se på egne overgrep mot våre nasjonale minoriteter, herunder også den samiske befolkningen. Den norske staten er bygd på territoriet til to folk, det samiske og det norske. Trøndelag er er også sørsamenes fylke.

En lang og brutal fornorskningspolitikk fra staten har ført til tap av språk og kultur, og sørsamer er i dag i realiteten en minoritet i minoriteten. I majoriteten, det norske storsamfunnet, skapte fornorskingspolitikken grobunn for fremmedgjøring og rasisme. Også i dag opplever samer hets og rasisme, og opplever at folk kommer med ukvemsord om man har på seg samiske plagg, snakker samisk eller krever oppmerksom knytta til samiske spørsmål.

Trøndelag som samisk fylke er nærmest usynliggjort på strukturelt nivå: Kun tre kommuner regnes som samisk språkforvaltningsområde, ytterst få skilt er på samisk, og samisk språk, kultur og historie er i liten grad inkludert i de pedagogiske planene i barnehager og skoler. Det blir ofte bare den siste uka før 6. februar.

For å få bukt med undertrykking av samer vil Rødt jobbe for blant annet at alle elever i norsk grunnskole og videregående skole skal ha rett til å velge samisk som fag, uavhengig av egen etnisk bakgrunn. Det er viktig for oss at samisktalende elever skal ha lovfestet individuell rett til undervisning på samisk. Vi ønsker å gi skoler i samiske områder et særskilt vern mot nedlegging.

De samiske beiteområdene er stadig under angrep, blant annet på grunn av utbygging av veiutbygging, vindkraftanlegg,vannkraft og hytter. Tap av areal til reindrift fjerner mye av livsgrunnlaget for den samiske kulturen: Rødt mener at samiske interesser må hensyntas i større grad ved planlegging og utbygging av industri og næring.

Læhkoe biejjine! Heelsegh Rööpses Trööndelage.