David Andreas Gram var ifølge Steinkjerleksikonet en mektig godseier. Han bygde et sagbruksanlegg i Figga-elva uten tillatelse i 1796. Å ta seg til rette på denne måten mislikte fogd Sommer, og «Han hadde derfor «taget Arrest», d.v.s. nedlagt forbud mot drift av saga». Fogd Sommer skreiv brev til lensmann Jørås og spurte om Gram kunne framvise «bygge-tillatelse» for sagbruksanlegget.

Her var det klart budskap fra fogden, det roterende sagbladet skulle «arresteres» om ikke tillatelsen var i orden, ikke ulikt samene på Fosen sitt krav om at vindindustrianlegget med roterende vinger må demonteres. Og begrunnelsen kunne ha vært tatt fra dagens naturvernere: «…sagen kunne blive til Skade for Laxens Opgang…».

Godseier Gram var vant med å få det som han ville, og påstod egenmektig at det ikke var behov for noen tillatelse.

Men fogd Sommer sluttet, og den nye fogden ga dispensasjon. Sagbladet fikk rotere, og pengene rullet inn i pungen til godseier Gram. Grev Molkte kom på befaring, og laget en dispensasjon-innstilling til kongen som støttet kravet om at sagen måtte få lov til å produsere, selv om den ikke hadde noen gyldig konsesjon.

Men i 1802 kom laksevald-eierne på offensiven og gikk til sak mot sagbrukseieren «med påstand om at dammen måtte rives». Og Underretten sin kjennelse var ikke lystig lesning for den mektige Gram: «…inden 4 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under 10 Rigsdalers Mulckt til Sparboe Præstegields Fattigcasse for hver Dag dommen i denne Henseende ei efterkommes, nedrive og af Elven aldeeles borttage…».

Her slo Underretten til med saftige dagsbøter til finansiering av fattigkassen!

Dommen ble anket til Stiftsoverretten, som ga Gram medhold, og dommen i Underretten ble opphevet.

Men laksevald-eierne ga seg ikke og anket til Høyesterett, som avsa følgende dom 28. november 1805: «Stiftoverrettens Dom tilsidesettes, hvorimod Underrettens Dom bør ved magt at stande. Den omtvistede Dambygning borttages innen 1 sta Mai 1806».

Godseier Gram og hans mektige samarbeidspartnere bøyde seg for Høyesterett sin dom og reiv demningen.

Å forsvare naturen inkludert laksen og reinen har lange tradisjoner for oss naturvernere. Høyesterettsdommen i Altasaken 26. februar 1982 ga utbygger medhold, mens resultatet av høyesterettsdommene i 1805 og 2021 fikk stikk motsatt resultat. Der tapte de som ville ødelegge for laksen og reinen.

Både din forfar og naturvernerne bøyde seg for høyesterettsdommer. Som tidligere ordfører i Steinkjer kommune og nå sameminister ville det vært rimelig at du takket ja til en samtale med samene på Fosen. Etter at stor-Steinkjer kommune ble etablert, er jo samene på Fosen blitt dine innbyggere. Din regjering ville nok hatt godt av nær folket-kontakt, slik det heter i slagordene.

Ingen er i tvil om at konsesjonen er dømt ugyldig. Det er på tide å vurdere en ny hyttetur med tidligere statsråd Borten Moe. Så sender dere beskjed til statsråd Mjøs Persen om at Senterpartiet respekterer høyesterettsdommen og støtter sjefsredaktør Rossing sitt krav om at naturen på Storheia må tilbakeføres.

Statsråd Gram – møt samene på Fosen og lytt. Bidra til at rivningsplanen blir ferdigstilt innen 1. mars slik Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har krevd! Godt møte!