I et innlegg i Trønder-Avisa 4. februar peker representanter for Norconsult i Nord-Trøndelag på mulighetene som ligger i utviklingen av en bærekraftig og moderne bydel på havneområdet i Levanger. Prosjektet kan bli et forbilde for framtidas by- og sentrumsutvikling i Trøndelag, hevdes det. Simpelthen ei ledestjerne for en videre bærekraftig utvikling av Innherreds byer og tettsteder.

Les også

En bærekraftig og moderne bydel

Som lokalpolitiker i Levanger hilser jeg dette velkommen. Norconsult er en viktig faglig aktør og premissleverandør for by- og stedsutvikling.

Vi trenger tydelige stemmer som med faglig tyngde kan rette kritisk søkelys på den samfunnsutvikling vi nå ser i våre trønderske byer og tettsteder. I rekordfart transformeres særpregede bymiljøer med lokal byggeskikk og sosiale tradisjoner til kvasi-urbane, stereotype boligområder med monumentale leilighetskomplekser. Ofte med den konsekvens at allmennheten mister utsikt og nærhet til både sjø og vann.

Utviklingen skjer med Statsforvalterens velsignelse og aksept – og med kravet om ‘fortetting’ som det nye mantraet. Statsforvalteren og hans saksbehandlere kommer stadig med innsigelser og krav om maksimal og effektiv arealutnyttelse i reguleringssaker. Hensikten kan nok være god, men ofte ser vi at det generelt opptegnede kartet ikke stemmer med terrenget. For alle slike utviklingsprosjekter har sitt eget terreng, og dette er også nedfelt i de statlige retningslinjene – som sier at de må tilpasses regionale og lokale forhold.

En bærekraftig by- og tettstedsutvikling handler om å ta hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi i alle utbyggingsprosjekter. Dette er verdier og variabler som varierer fra sted til sted – sosiale, kulturelle, helsemessige og andre kvaliteter som bør ligge til grunn for ethvert byutviklingsprosjekt. Også her i våre mange små og sjarmerende by- og tettsteder i Nord-Trøndelag.

Norconsult sitt innlegg om havneområdet i Levanger er oppløftende fordi det så tydelig peker på sammenhengen mellom sosial bærekraft, folkehelse, og tilgang til kulturell livskvalitet.

Innlegget reiser samtidig et viktig spørsmål om maksimal fortetting i bynære områder har gått på bekostning av sosial bærekraft og ikke minst tilgang til felles uteområder og livskraftig bokvalitet. Spørsmål som må søke sine svar ved alle bo – og byutviklingssaker.

Mulighetsrommet er stort, og fagfolkene i Norconsult har en tydelig oppfordring til administrasjonen og politikerne i Levanger:

Planleggingen av den nye bydelen må være helhetlig og i samsvar med kommunens egne visjoner som bygger på FNs bærekraftsmål. Det innebærer beskrivelse av klare mål og visjoner for utviklingen av havna som et attraktiv boligområde – også for barnefamilier, ikke bare for oss 60+. Dette vil kreve et fruktbart samspill og samarbeid mellom kommuneadministrasjon, utbyggere og politikere.

En åpen arkitektkonkurranse vil kunne konkretisere hvordan den nye bydelen på havna i Levanger kan bli det utstillingsvinduet og den ledestjernen vi håper på.