KrF vil legge til rette for et aktivt, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk som utnytter ressurser til matproduksjon i hele landet. Landbruket i Trøndelag produserer om lag en femdel av den norske landbaserte maten. Med en komplett verdikjede innen jord- og skogbruk er ringvirkningene total verdiskaping, stor. Tall fra NIBIO (2015) viser at jord- og skogbruk inkl. ringvirkninger utgjør 8,3 % av fylkets samla sysselsetting.

Trøndelag har de beste forutsetninger til å bli en ledende region i utvikling av bioøkonomi. Det produseres førsteklasses produkt industrielt eller i småskala lokalmatproduksjon. Dette plasserer Trøndelag på Europakartet som matvareregion nr. 1!

Landbruk og skogbruk er viktige deler av næringslivet vårt og det skaper bosetting og sysselsetting i hele fylket. Det å produsere nok, sikker og god mat er en av de viktigste oppgavene vi har og det viser at landbruket i tillegg til næring, utøver et viktig samfunnsoppdrag. For KrF er det viktig at vi har rom for både små, mellomstore og større bruk for å sikre matproduksjon i alle deler av landet med de ulike ressursgrunnlagene som finnes. Det er viktig fordi det legger grunnlaget for at vi kan holde liv i bygda!

Det er avgjørende for jordbruksnæringen at inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper reduseres. Dette er en bredt politisk forankret målsetting som må bli en realitet. Inntektsveksten må fordeles slik at landbruksproduksjonen opprettholdes i hele landet og slik at den sikrer en akseptabel og anstendig inntekt for små og mellomstore bruk.

Landbruket har lange tradisjoner for bærekraftig forvaltning i et generasjonsperspektiv. I 2019 ble faglagene og regjeringen enige om en ambisiøs avtale som har klare mål om kutt i utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket de neste 10 årene. Gjennom avtalen har man forpliktet seg til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Skogbruket har potensiale for økt verdiskaping og til å spille en vesentlig rolle i klimakrisen. Da må det legges til rette for økt foredling og økt bruk av trevirke. Nødvendig infrastruktur som skogsbilveier, tømmerkaier og veinett må bygges ut. Innsatsen innenfor forskning på nye og alternative bruksområder for skogsvirke må økes. Tilskuddene til skogplanting, skogkultur og skogreising må styrkes.

Verdens Matvareprogram (WEP) fikk tildelt Nobels Fredspris for 2020. Mangelen på mat er et stort humanitært problem og et element i uro, krig og konflikter. Den globale klimamessige utviklingen er negativt for matproduksjon. For KrF er det viktig å ha et globalt perspektiv, - å se ut over eget lands grenser. Med dette alvorlige bakteppe blir det viktig å styrke norsk landbruk sin evne til å øke sjølforsyningsgraden, ivareta matvaresikkerhet og bidra til en bedre fordeling av verdens matvareproduksjon globalt. Vår evne til å forvalte egne jordressurser på en god måte er et viktig element i denne kampen.