Gå til sidens hovedinnhold

Lokaldemokratiet i Trondheim

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 3. september skal bystyret i Trondheim beslutte hvorvidt folkevalgte organ i kommunen skal ha adgang til å gjennomføre møter på andre måter enn ved fysisk oppmøte, det vil si såkalte fjernmøter. I praksis vil det bety at møter i blant annet bystyre, komiteer og formannskap skal kunne gjennomføres som nettmøter.

Kommuneloven krever at det foreligger vedtak i det enkelte kommunestyre, før det lovlig kan innkalles og gjennomføres fjernmøter. Trondheim bystyre har tidligere ikke fattet slikt vedtak. Antakeligvis er det heller ikke nødvendig at bystyret fatter vedtak om dette på forhånd. På regjeringens hjemmeside står det nemlig at

«Når det gjelder kommunestyrets adgang til selv å avholde fjernmøter, krever ikke loven at kommunestyret har vedtatt slik adgang på forhånd i et alminnelig møte. Kommunestyret selv, i et fjernmøte må kunne bestemme at møtet avholdes i slik form».

I Finans- og organisasjonskomiteen 20. august, stemte Senterpartiet nei til forslaget til innstilling som nå skal behandles i bystyret. Bystyret bes kun om å fatte prinsippvedtak om at fjernmøter er greit. I sakspapirene foreligger verken begrunnelse for forslaget, kriterier for når det skal være greit å velge fjernmøter framfor fysiske møter, og her er heller ingen utredning om negative effekter av nettmøter.

Prinsipielt mener vi i Sp at politiske møter skal gjennomføres ved fysisk oppmøte, og ønsker ikke å gi blankofullmakt om fjernmøter. Når byens tillitsvalgte kvinner og menn skal fatte politiske vedtak, er det viktig at vi kan møtes fysisk og på best mulig måte få belyst og debattert sentrale sider ved de sakene vi skal beslutte om.

Det er også viktig at interesserte og berørte borgere kan følge møtene og at media skal kunne være til stede. På grunn av tekniske utfordringer lar det seg ikke alltid gjøre for innbyggere og media å følge fjernmøtene mens de faktisk skjer.

Våren 2020 ble svært mange av møtene i kommunens folkevalgte organ gjennomført som nettmøter. Dette var lovlig fordi regjeringen hadde fastsatt en midlertidig forskrift i forbindelse med utbruddet av korona. Forskriften opphørte 1. august i år.

Senterpartiet mener at den muligheten som ble gitt gjennom forskriften, ikke ble forvaltet av kommunen på en god måte. I juni i år fikk bystyret gjennomføre fysisk møte for første gang siden februar. Møtet i juni ble avholdt i Trondheim spektrum med god avstand mellom hver representant og alle smittevernråd ble godt ivaretatt.

Vi lurer på hvorfor ikke ulike politiske møter allerede på tidligere tidspunkt kunne gjennomføres som fysiske møter? Vi mener dessuten at det ikke er akseptabelt å bli innkalt til fjernmøte, uten at det i innkallingen gis god begrunnelse for at fysisk møte ikke lar seg gjennomføre.

Erfaringen fra i vår er at fjernmøter på mange måter er mer krevende enn fysiske møter. Vanligvis gjennomføres bystyremøter med ett kveldsmøte i måneden, mens nettmøtene ble gjennomført over to kvelder. Samtidig var det langt færre representanter som tok ordet i nettmøter, enn det som er vanlig når vi møtes fysisk.

Senterpartiet er et pragmatisk parti. Dersom det på et senere tidspunkt legges fram en utredning for bystyret som tydeliggjør behovet for å gi forhåndsfullmakt til å kunne innkalle til fjernmøter, stiller opp kriterier for i hvilke tilfeller dette er akseptabelt og begrunnelse gis i innkallinger til møter, vil vi vurdere saken på nytt.

Kommentarer til denne saken