Vi registrerer medienes interesse for og omtale av mulig salg av AS Meraker Brug. Det er på tide med en realitetsorientering. Sannheten kommer ikke fram.

Dette er en eiendom med en rekke tinglyste heftelser og andre rettigheter. Dette må en eventuell ny eier opplyses om. Heftelsene kan kort oppsummeres som følger:

Rettigheter knyttet til jakt, fiske, hogst og seterdrift, beite- og reindriftsnæring. To reinbeitedistrikter påvirker store arealer av Brugets eiendommer. Dette er en av flere årsaker til at planer om vindmølleutbygging ble stanset av offentlige myndigheter, til tross for positivt vedtak i kommunestyret.

I forbindelse med en av mange rettssaker de siste årene kunne nåværende daglig leder informere om at det ikke foreligger skjøte på eiendommen i Meråker, Gnr. / Bnr. 49/1. Det foreligger altså ikke skjøte på deler av Norges nest største privateiendom, en eiendom som nå er for salg.

Siden AS Meraker Brug ble opprettet har det vært en pågående kamp om lokalbefolkningens rettigheter i egen kommune. Historien viser utallige rettstvister om både bruksrettigheter, jaktrettigheter og eiendomsforhold. Mange opplever at denne kampen har vært eskalerende de siste 20–30 årene. Bare de siste ni årene, i perioden 2013–2022, teller vi opp hele 15 rettstvister mellom Bruget og lokalbefolkningen. Flere av rettstvistene havner i Lagmannsretten og forsøkes prøvd i Høyesterett.

For mange oppleves rettstvistene som Davids kamp mot Goliat. Dette skjer i en kommune hvor AS Meraker Brug eier over 90 prosent av kommunens areal, og har sikret seg fallrettigheter og fiskeretten i Stjørdalselva med mer. Disse rettstvistene pågår attpåtil i et lokalsamfunn med den høyeste arbeidsledigheten i fylket og med negativ befolkningsutvikling, i et bygdesamfunn som har så mye positivt og tiltrekkende å vise fram, men som sliter med å få både unge og utenbygds arbeidssøkende til å bosette seg.

Meråker-samfunnet er tappet for ressurser i over 100 år. Det burde etter vår oppfatning være et tankekors at utbytte fra naturressurser i Bygde-Norge først og fremst skal benyttes til bygging av et kunstmuseum på Tjuvholmen i Oslo, og at dette sikres videre drift gjennom et salg av AS Meraker Brug. AS Meraker Brug har blant annet tjent gode penger på sin hytteutvikling i Fagerlia. Mange i Meråker hadde gjerne sett at AS Meraker Brug benytter mer av disse inntektene til utvikling av alpinsenter og andre framtidsinvesteringer i Meråker.

Vi synes at både Vegard Vigdenes og leder i Skjåk Almenning – Norges største private eiendom – har interessante betraktninger og innspill i Nationen i forhold til en mulig ny eier av AS Meraker Brug.

Vi håper at en eventuell ny eier av AS Meraker Brug viser vilje og evne til å framheve samhandling med både kommune, lokalbefolkning og det øvrige næringsliv. Det er også forventninger om at alle politiske partier har et engasjement rundt salg av AS Meraker Brug. Det kan gå nye 100 år før våre folkevalgte igjen får muligheten til å påvirke et slikt eiendomssalg.