Trondheim kommune har lenge vært blant de beste i klassen når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med sykdom og/eller funksjonsvariasjoner. Men når kommunen nå utlyser ny konsesjonsavtale for tjenesten, gjør de det på en måte som diskvalifiserer de erfarne, seriøse aktørene og åpner for useriøse aktører, sosial dumping og svekket tjenestekvalitet.

Vi i Løvemammaene vil påstå at BPA-tjenestene, slik de er organisert i Trondheim i dag, er blant landets bedre. Prisen kommunen betaler for dette er 467 kroner per time, rett i overkant av det som er landsgjennomsnittet for BPA-tjenester. Trondheim kommune har i sine egne beregninger kommet fram til at kostnaden ved produksjon av disse tjenestene i egenregi er 520 kroner per time. Den samme tjenesten syns imidlertid kommunen nå at BPA- leverandørene bør kunne levere for 412 kroner pr. time, altså 55 kroner billigere enn i dag, og hele 108 kroner mindre enn det koster kommunen å produsere tjenesten selv.

Reduksjon i tjenestekvalitet

Som på alle andre områder er det en klar sammenheng mellom pris og kvalitet. Det sier seg selv at det ikke er mulig å levere tjenesten med samme kvalitet som i dagens avtale, når Trondheim kommune samtidig velger å redusere timeprisen med 55 kroner.

Erfaring og kompetanse koster, og med en slik timepris vil ingen av de erfarne leverandørene være leveringsdyktige. Resultatet blir at mennesker med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse må ta til takke med tjenester av dårligere kvalitet, levert at bedrifter som verken har erfaringen eller kompetansen som kreves for å kunne gi et forsvarlig tjenestetilbud.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli sier til avisa Nidaros at det ikke er gjort noen endringer i innholdet eller leveransen som blir etterspurt. Hvordan hun forventer å kunne opprettholde samme tjenestekvalitet til en så mye lavere pris, sier hun derimot ingenting om.

Manglende brukermedvirkning og faglig forsvarlighet

I motsetning til tradisjonelle helse- og omsorgstjenester, hvor den som får tjenester reduseres til en passiv mottaker er det en del av BPA-tjenestens egenart at den som har assistansebehovet skal ta en aktiv arbeidslederrolle, samt innholdsfylle og lede den daglige driften av ordningen sin.

Å skulle ha personal- og arbeidslederansvar for ansatte assistenter fordrer god opplæring og tett oppfølging fra BPA-leverandørens side. Lederutvikling er en kontinuerlig prosess, og forståelse av ting som turnusplanlegging, HMS og arbeidsmiljølovgivning er ikke kompetanse vi blir født med. Skal vi kunne lede BPA-ordningene våre slik at de oppfyller målsettingen om å sikre mennesker med sykdom og/eller funksjonsvariasjoner likestilling og muliggjøre samfunnsdeltakelse, samtidig som vi skal ivareta faglig forsvarlighet og være gode ledere for de ansatte i ordningene, må vi ha gode BPA-leverandører i ryggen.

Gitt de betingelsene Trondheim kommune setter, vil det bety at opplæring og veiledning av BPA-arbeidslederne i stor grad vil være fraværende. Vi kan ikke forestille oss at det er slik kommunen håndterer sine egne lederstillinger, at ledere ansettes og så forventes å kunne klare seg helt på egen hånd, uten opplæring, veiledning og jevnlig kompetansepåfyll.

Også i strid med CRPD

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av funksjonsvariasjoner. Konvensjonen skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Dette ser Trondheim kommune bort ifra. Ikke bare legger prissettingen av tjenesten opp til en lavere tjenestekvalitet enn det mennesker med sykdom og/eller funksjonsvariasjoner får i andre norske kommuner, men man har også i konsesjonen et punkt om at det ikke skal være mulig for de som mottar BPA å være ute av landet mer enn fire uker i løpet av året.

Dette vil få negative konsekvenser for de som skal på helseopphold, for studenter og for de som er på arbeidshospitering. For ikke å snakke om de som har hytte på andre siden av svenskegrensa, som ikke lenger fritt kan benytte egen eiendom. Vi kjenner ikke til noen andre befolkningsgrupper som blir pålagt slike begrensninger, utover de som soner straff for lovbrudd.

Fare for sosial dumping

Om man skal dømme etter kommunens regnestykke i anskaffelsesdokumentene sine, så betaler kommunen sine ansatte betydelig mindre pr. time enn det de private BPA-aktørene gjør. Om Trondheim kommune hadde valgt å legge BPA-bransjens egen tariffavtale til grunn for regnestykket sitt, heller enn den KS-tariffen de har brukt, ville de fort oppdaget at det ikke vil være mulig for en seriøs aktør å levere tjenester i kommunen og samtidig overholde forpliktelsene sine i den tariffavtalen som har blitt inngått mellom arbeidsgiverorganisasjonene og Fagforbundet.

Resultatet blir at Trondheim kommune utestenger de seriøse aktørene til fordel for de useriøse, med de problemene det vil medføre for både kommunen som oppdragsgiver, assistentene som ansatte og innbyggerne som tjenestemottakere.

Vanskeligere å bemanne BPA-ordninger

Covid-pandemien endret det norske arbeidsmarkedet. Da en stor del av utenlandsk arbeidskraft forsvant oppsto det en veritabel folkevandring i servicebransjen, noe som har gjort det betydelig vanskeligere å rekruttere assistenter til BPA-ordninger over hele landet.

Her opplever vi at Trondheim kommune legger ytterligere stein til byrden ved å sette en pris som ikke gjør det mulig for leverandørene å tilby assistentene konkurransedyktige lønnsbetingelser. Det sier seg selv at assistenter som opplever at de får bedre betalt i andre yrker heller vil foretrekke det; de færreste har råd til å være idealister i dagens økonomiske virkelighet.

Pårørende sliter seg ut

I Løvemammaene finnes det flere familier hvor foreldre er utslitte og trenger bistand til å få hverdagen til å gå rundt. Til det har vi våre BPA-leverandører, som hver dag strekker seg langt for å hjelpe oss til å bli de beste arbeidslederne, som følger opp med kompetanseheving både for oss og for assistentene våre, som tar seg tid til den ekstra samtalen når livet butter imot, de som kjemper sammen med oss for likestilling og selvstendighet.

Om vi som arbeidsledere ikke lenger får denne hjelpen og oppfølgingen fra våre leverandører, eller i verste fall ikke har noen leverandører å velge mellom, vil det være ekstremt uheldig for alle som har BPA i Trondheim. Det er også å gå et gigantisk skritt tilbake når det kommer til likestilling for mennesker med funksjonsvariasjon og kronisk sykdom i vår by.

Våre medlemmer, og alle andre som påvirkes, sin hverdag er tøff nok som den er fra før, og vi sparer kommunen for store summer hver eneste dag i form av tyngende og ubetalt pårørendearbeid. Det minste Trondheim kommune kan gjøre er å la oss få beholde den støtten det er å ha en leverandør som har kompetanse og ressurser til å bistå oss.

Vi trenger leverandører om er kompetente og som har mulighet til å gi god støtte og avlastning i arbeidslederrollen ved behov. Det oppleves som urettferdig og frustrerende at kommunen kutter i våre helse- og omsorgstilbud istedenfor å styrke dem, da vi allerede er mange som lever med for dårlige og uforsvarlige tilbud i Trondheim kommune hver eneste dag.

Vi trodde at BPA i Trondheim kommune holdt på å utvikle seg til det bedre, men så feil kan man tydeligvis ta.