Atter en gang er vi i gang med en omstrukturering, sentralisering og tap av gode tilbud til barn og eldre i denne kommunen.

Ett strukturelt og ett organisatorisk tiltak skal fjerne 65 stillinger innen de oppgaver som kommunen er lovpålagt å gi sine innbyggere. 50 millioner kroner skal budsjettet reduseres med.

I kommunaldirektørens forslag ser det ut som personalutgiftene på 65 prosent overrasker og bekymrer. Hvem mener direktøren utføret jobbene i barnehage, skolene og institusjoner og i hjemmene til eldre og syke? Det er fagutdanna folk innen de ulike områder. Det hjelper ikke med flotte hus, innen idrett og kultur. Behovet for tilgang på helsehjelp og lærere blir ikke mindre av den grunn, selv om det er litt helse i fine og gode opplevelser.

Mange av oss kjenner litt sinne og frustrasjon over den byggeaktivitet som skjer i kommunen, uten at det tenkes kostnader. Vi blir fortalt at dette skal bringe inntekter i kommunekassa, foreløpig har ikke dette skjedd, bare at det har tatt flere millioner fra kassa.

Den tidligere direktøren mente vi alle måtte ha minst en periode i kommunestyret for å kunne se og forstå det vanskelige arbeidet kommune hadde. Jeg påberoper meg denne kunnskap etter 16 år i kommunestyret.

Vi opplevde en meget engasjert ordfører og administrasjon da Steinkjer var i ferd med å miste 79 arbeidsplasser, dette var flott å se. Men vi ønsker et like stort engasjement når 65 kommuneansatte må forlate jobben eller ikke bli erstattet ved avgang.

Atter en gang nevnes Kvam og Beitstad på tiltak som skal fjernes. Vi engasjerte kjenner på noe avmaktsfølelse. Det er vel dette som kanskje ønskes, at ingen av oss orker engasjere oss lenger. At tiltak skjer uten protester. De ansatte og beboerne ved disse sentrene føler avmakt og usikkerhet over at dette fremmes hvert år.

Jeg er veldig skuffet over å se at Eldres Råd har snudd veldig i denne saken. Fra å være svært tydelig under behandlingen av masterplanen. Der skrev de med store typer «må all omsorg virkelig sentraliseres». I intervju sier Eldres Råd at noen må svette inntil alt blir bedre. Da er det vel dagens eldre i Kvam og Beitstad som skal ha det vanskelig? Ønsker ikke å debattere med Elders Råd, men min mening er at de har gått fra å være en menings givende organisasjon, til å gjøre et politisk arbeid, med blant annet å peke ut hvor strukturendringene må skje.

Å legge ned to velfungerende bosenter, for å bygge to nye i andre bygder. Dette gir ingen logikk. Vil nye heldøgns bosenter i Stod og Malm gi oss en billigere og bedre omsorg? Skal bygd mot bygd settes opp mot hverandre.?

Det fremmes forslag om trygghets boliger i Kvam og Beitstad. Hva er det uten helsehjelp som ikke er på stedet, hverken på dag eller natt? Hjelpen skal komme fra hjemmesykepleie, som vil være stasjonert i sentrum. Hvor er tryggheten?

Per i dag trenger kommunen alle de plassene som vi har, og vil måtte bygge nye. Vi må slutte å si eldrebølgen, dette er blitt sagt i 20 år. Det blir ingen eldrebølge, men et tilsig av eldre. Ikke større enn at Steinkjer kommune greier dette, om viljen er til stede.

Fagfolk og konsulenter er frustrerte over politikerne, som ikke hører på deres råd, endog blir politikerne kalt unnvikende. Men jeg er veldig glad for at vi har kloke og idealistiske personer som sitter i kommunestyret, som alle ønsker at kommunen skal være et godt sted for alle grupper. Noen kommunestyre medlemmer brenner for barn, noen for de eldre, noen for vei osv. Dette er det fine med demokratiet, at vi har valgte ombudsmenn som brenner på ulike områder, samtidig som de har oversikt over kommunens økonomi.

Vi må ha nytenking hevdes det. Er sentralisering nytenkning? Det har vi drevet med siden sekstitallet, større fylker, større kommuner, større skoler og større sykehjem. Har dette gitt oss en god og sterk økonomi, bedre skoler og bedre eldreomsorg? Vi kjenner svaret. Det blir verken billigere eller bedre. Stadig må det skjæres ned, det blir mindre hjelp til de som trenger det.

Steinkjer sliter med å rekruttere fagfolk innen helse. Dette problemet løses ikke ved å jobbe på store enheter, jamfør store sykehus, som også sliter.. Kommunen har en vei å gå for å bli en god arbeidsgiver, både de folkevalgte og administrasjonen. Prøv å gå inn i organisasjonen og se hva som sliter de ansatte. Ikke som det hevdes, at de ansatte beskyldes for å ta fravær uten grunn, eller at det skyldes på fastlegene for å sykemelde uten grunn. Disse meningene skaper ikke rekruttering.

Tenk hvordan de ansatte over lang tid har hatt angst for å få korona og svært redde for å smitte sårbare pasienter. Dette ansvaret har ligget på de ansatte i hele denne perioden.

Håper de som sitter i kommunestyret finner gode løsninger også denne gangen. La det fortsatt være en kommune der det er mulig å leve og bo i bygdene omkring sentrum.

Lykke til!