Fram mot 2035 kommer Norge, ifølge SSB, til å mangle nesten 100 000 fagarbeidere, hvis det ikke tas kraftige grep. En slik mangel vil medføre at sentrale samfunnsområder vil mangle tilstrekkelig arbeidskraft. Den vil være prisdrivende og vil i verste fall true gjennomføringen av et nødvendig grønt skifte i økonomien, siden det grønne skiftet i stor grad vil være drevet av praktiske yrker.

Allerede melder halvparten av bedriftene i NHOs Kompetansebarometer om at de ikke får tak i de fagarbeiderne de trenger. Og koronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er dersom vi ikke utdannet arbeidskraften vi trenger i industrien, eldreomsorgen, byggenæringen, og ellers i næringslivet og velferdstjenestene våre. Sist høst stod likevel over 6900 søkere uten læreplass. Vi trenger større forpliktelser mellom nasjonale myndigheter, fylkeskommunene og arbeidslivet for å formidle flere lærlinger.

Den nye regjeringen må derfor innføre et betydelig taktskifte for å sikre Norge nok fagarbeidere. Arbeiderpartiet har programfestet en rekke tiltak som de haster med å komme igang med. Sammen med fylkeskommunene og arbeidslivet, krever denne saken stor oppmerksomhet, ressurser og forpliktende samarbeid de neste årene.

Noen av tiltakene må være langsiktige, som Arbeiderpartiets programformuleringer om en mer praktisk grunnskole, andre er mer umiddelbare:

  • Elevene må i hele skoleløpet i like stor grad forberedes til yrkesfag som til studiespesialisering på videregående.
  • Grunnskolen må forberede elevene både til yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn god læring og mestring – både de med praktiske talenter og de mer teoretisk anlagte.
  • Det må gis en lærplassgaranti for ungdom som har bestått opplæringen i skole (Vg2) og viser interesse for lærefaget og læreplass. Garantien skal gjennomføres i et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og arbeidslivet
  • Det må bevilges en yrkesfagmilliard – 1 milliard kroner – i løpet av de neste fire årene. Yrkesfagmilliarden skal gå til at elever på yrkesfag skal få lære med relevant og oppdatert utstyr på skolen, få tett og tidlig oppfølging også i læretiden, til å innføre læreplassgaranti for ungdom over hele landet og for at flere erfarne fagarbeidere skal utdanne seg til yrkesfaglærere.