Reduksjonen av norske klimagassutslipp går for sakte, og vi er langt unna klimamålet for 2030. Vi kan sette fart på utslippskuttene om vi tar i bruk et av de mest effektive verktøyene vi har tilgjengelig: bruken av grønne offentlige innkjøp.

Ifølge Riksrevisjonen står offentlige innkjøp av varer og tjenester for mer enn en sjettedel av norske klimagassutslipp. Myndighetenes mål er at offentlige anskaffelser skal brukes som en motor for det grønne skiftet og skape etterspørsel etter mer klimavennlige løsninger. Men Riksrevisjonens rapport fra februar er nedslående – offentlige oppdragsgivere bidrar i for liten grad til å fremme klimavennlige løsninger. Riksrevisjonens konklusjoner fikk i mai enstemmig støtte fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Det har imidlertid ikke manglet mål. I 2021 la Solberg-regjeringen fram en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Støres nye regjering lanserte i Hurdalsplattformen krav om at offentlige anskaffelser skulle vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent.

Tross ambisjonene klarer ikke det offentlige å levere tilstrekkelig. Aktørene selv peker på manglende miljøkompetanse som en av de største barrierene. Regelverket er omfattende, det kommer stadig nye krav og markedet er i bevegelse. Stat, kommuner og fylkeskommuner opplever synkende kompetanse på klima og miljø i sine innkjøpsenheter (DFØs undersøkelse 2018, 2020).

Kompetanse i offentlig sektor er utvilsomt viktig, men spisskompetanse i utvikling av miljøkrav må ligge i fagmiljøer som hele innkjøps-Norge kan trekke på. Det er verken realistisk eller hensiktsmessig at alle statlige og kommunale innkjøpsenheter etablerer egne fagavdelinger som skal vurdere klima- og miljøbelastningen til alle anskaffelsene som gjennomføres. Nøkkelen til grønn omstilling ligger i forenkling, samarbeid og standardisering – og der spiller miljømerking en nøkkelrolle.

Svanemerket og EU Ecolabels rolle som offisielle miljømerker er å gjøre det enklere for innkjøpere, tilbydere og forbrukere å ta gode miljøvalg. Ved å kreve Svanemerket eller tilsvarende miljømerker er innkjøperne sikret at produktet møter de strengeste kravene til miljø- og klimapåvirkning. Det betyr at både store og små innkjøpere kan stille ambisiøse krav uten at de er eksperter på det aktuelle området selv.

Stortinget og Riksrevisjonen har levert marsjordren, og det haster å få ned utslippene om vi skal nå Parismålene. Den raskeste grønne omstillingen for offentlig sektor er å gå fra ikke-miljømerkede innkjøp til miljømerkede innkjøp. Det gjelder alt fra skolebygg, arbeidsklær til sykehus og vaskemiddel til renhold. Da oppfyller offentlig sektor de strengeste kravene som både er bra for klima, miljø og mennesker. Offisiell miljømerking er et enkelt valg. Det bør det også være å stille krav om grønne anbud.