I valgkampen foran Stortingsvalgene er debattene i stor grad preget av hva partiene vil bruke mer penger på. Det er i liten grad fokus på hvordan fortsatt økt pengebruk over statsbudsjettet skal finansieres. Vi må framover - også i valgkampen til høsten - sette større fokus på økonomisk verdiskaping.

Bakgrunnen for dette er:

  • Statsbudsjettet har i mange år (vi holder behovet for økt pengebruk knyttet til Pandemien utenfor i denne sammenheng) hatt store underskudd dersom en korrigerer for oljeinntekter fra oljefondet. Dette har det vært politisk enighet om og handlingsregelen har sikret at «grunnverdiene» i oljefondet er intakt.
  • Vi må imidlertid legge til grunn at oljeinntektene vil avta i årene framover- blant annet for å innfri våre krav knyttet til Parisavtalen. Videre kan uforutsette hendelser i verdensøkonomien eller nye pandemier øke presset på å tappe fondet for store beløp.
  • I Norge er 18- 20 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Dette omfatter ca. 700 000 personer. Parallelt med dette er det en betydelig mangel på arbeidskraft i mange sektorer- blant annet fagarbeidere til fastlandsindustrien, fiskeindustri, skipsindustri, landbruk med mer. At vi samlet sett har en høy prosentvis deltagelse i arbeidslivet kan ikke brukes som et argument overfor denne utfordringen.
  • Norge har den største offentlige pengebruken av alle OECD landene. Den tilsvarer omtrent 60 prosent av landets samlede verdiskaping (bruttonasjonalproduktet). Et hovedproblem er knyttet til en kraftig vekst i offentlig byråkrati. Dette har skjedd under skiftende regjeringer.
  • Det er vel kjent at andelen eldre vil øke i årene framover og det forsterker behovet for at flere deltar i arbeidslivet og at verdiskapingen i fastlands-Norge øker ved fallende oljeinntekter.
  • ·Vi har nå i flere tiår bygd ned store deler av vår fastlandsindustri og dette har svekket potensialet for å øke våre eksportinntenkter.

Punktene ovenfor viser at vi i kjølvannet av svært store oljeinntekter har skapt en økonomisk situasjon som ikke er bærekraftig dersom handlingsrommet for å bruke oljeinntekter over statsbudsjettet blir redusert. Vi må nå ta et krafttak for å gjenreise en miljøvennlig industri som kan sikre eksportinntekter og kompensere for framtidig bortfall av oljeinntektene. Vi må redusere den kraftige økningen i offentlig byråkrati og bruke ressursene i økonomisk verdiskapende næringsliv. Videre må vi få redusert utenforskapet kraftig.

Det er ingen enkle løsninger på dette, men de politiske partiene må starte med å sette et langt sterkere fokus på disse viktige utfordringene og unngå en valgkamp om hva en skal bruke enda mer penger på.

Venstre vil bidra for fullt i dette arbeidet!