• Venstre vil fortette hytteområdene i Fagerlia og på Teveldalen og utnytte de grunnlagsinvesteringer som er lagt ned der i planverk, oppbygde servicebedrifter, vann, avløp, renovasjon, vei, parkeringsplasser, jernbanetilknytning, eltilknytning og fiberløsninger med videre, samt sikkerhetsløsninger. I de nevnte områdene er det lagt ut omtrent 350 ledige tomter. Dette får holde for mange år framover.
  • Venstre vil ikke etablere nye hytteområder/områder for fritidsbebyggelse i Grova og på Storåsen i Fersdalen – spesielt av hensyn til reindrifta i Færen Reinbeitedisrikt.
  • Venstre vil arbeide for tilrettelegging av hyttetun i klynger – i nær tilknytning til etablerte servicebedrifter og i tilknytning til sentrum i Meråker. Vi forutsetter at disse fritidsboligene kan inngå i utleietilbud.
  • Venstre vil ha en gradvis og kontrollert utbygging av fritidsbebyggelsen som gir arbeid til bygdas håndverkere og entreprenører over tid og gir muligheter for flere servicebedrifter.
  • Venstre mener det skal legges til rette for merkede og oppkjørte løyper. Løypene skal kombineres med sykkelstier og fremkommelighet for alle. Venstre mener at samarbeidet omkring Maskingtråkk AS bør videreføres.
  • Venstre vil bygge en ny vei mellom Fagerlia og Grova basert på den etablerte traseen «Anleggsveien» i forståelse med reindriftsnæringen og berørte grunneiere. Dette vil binde tilbudene sammen og redusere trafikken på Fersdalsveien.
  • Venstre mener Fagerliveien må få fast dekke som kommunal vei, og vi vil arbeide for at Fersdalsveien får fast dekke gjennom prioriteringer av fylkesveiene i vår kommune. Dette for å øke framkommeligheten og redusere vedlikeholdskostnadene.
  • Venstre mener det må legges til rette for alternative energiløsninger – både for nye og etablerte hytter/fritidsboliger, og for driftsenheter i hytteområdene.
  • Venstre mener at den videre utbygginga av hytteområder/områder for fritidsboliger og fritidstilbud må foretas i nært samarbeid med bygdas befolkning, bygdas næringsliv, grunneiere og beiteberettigede. Hensynet til bevaring av naturmangfoldet må veie tungt når nye byggefelt planlegges.
  • Venstre vil bidra til at den kommunale arealplanen får grundig behandling uten unødig opphold.