Gå til sidens hovedinnhold

Misbruk av begrepet bærekraft for å kunne svekke kvaliteten på helse og omsorgstjenestene i Verdal kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For fem år siden vedtok kommunestyret at Verdal skal ha heldøgns omsorgsplasser tilsvarende 25 prosent av antall innbyggere over 80 år. Konsekvensen av vedtaket tilsier at Verdal kommune må fordoble kapasiteten på sykehjemsplasser / omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgnsomsorg innen ni år etter at Verdal bo- og behandlingssenter blir tatt i bruk i år. Men Verdal kommune har ingen planer om å øke kapasiteten på langtidsplass på institusjon i årene som kommer. Faktisk er planen å bruke 36 av de 132 plassene i Verdal bo- og behandlingssenter til korttidsopphold ved oppstart. En stadig større andel av institusjonsplassene skal tas i bruk til korttidsplasser slik at i 2040 er det bare 72 langtidsplasser igjen.

Kommunalsjef for helse og velferd inviterer nå pensjonistforeninger og Eldrerådet til å gi råd om en ny definisjon av begrepet heldøgns omsorg, tildelingskriterier for heldøgns omsorg og kapasitet for heldøgns omsorg i Verdal kommune.

Av hensyn til framtidige generasjoner, miljø, økonomi og sosiale forhold foreslår velferdssjefen at kommunens forpliktelse til å sikre oss en trygg og verdig alderdom vil være oppfylt dersom helsepersonell kan nå brukeren på kort varsel.

Er tanken at med en slik definisjon at da trenger ikke Verdal kommune øke kapasiteten på langtidsplasser i institusjon?

For å sikre en trygg og verdig alderdom trenger vi mer enn noen gang nasjonale kriterier for rett til sykehjemsplass.

Med slike forslag fra administrasjonen er det på sin plass å gjenta hva fem pensjonistforeninger i Verdal krevde i 2017:

  • Tildeling av sykehjemsplass avgjøres av Sentral inntaksnemnd. Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleiere med geriatrisk fagbakgrunn, ergoterapeut, fysioterapeut og representant fra den kommunale psykiatritjenesten.
  • Søknad fra fastlege og anmodning fra sykehus om sykehjemsplass for pasienten er å betrakte som et sjølstendig, faglig grunnlag for tildeling av sykehjemsplass i kommunen, som det skal svært tungtveiende grunner til for å overprøve.
  • Pasienter som oppfyller kriteriene for rett til sykehjemsplass må få en garanti på at ventetida ikke overstiger 30 dager.

Statistikken viser at stadig flere lever lengre, men siden alle dør engang øker antallet som trenger hjelp på slutten av livet, sjøl om tida vi trenger hjelp, går litt ned. Med 25 prosent dekningsgrad vil behovet for sykehjemsplasser/omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg i Verdal være 400 plasser i 2030.

HUNT-undersøkelsen har avdekket at omfanget av demens i Norge er høyere enn tidligere antatt. Tallene for Verdal er 371 med demens i 2025, 464 med demens i 2030 og 719 med demens i 2050. Alle kommuner er nå forplikta til å ha dagtilbud til hjemmeboende med demens, men dette er bare en plikt for kommunen, ingen rettighet for den demente hjemmeboende.

Kommunen kan ikke løse denne utfordringa ved å vedta en ny definisjon av heldøgns omsorg, slik at kommunen slipper å bygge ut og drifte flere sykehjemsplasser.

Kommentarer til denne saken