Gå til sidens hovedinnhold

Misvisende og feilinformasjon om vern av Børgin!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et debattinnlegg før helga kommer representanter fra bondelagene i Inderøy med påstand om at vern av Børgin (Borgenfjorden) vil føre til gjengrodde kulturlandskap og ingen matprodusenter. Det hevdes at vernet hindrer nydyrking og beiting, og at det setter begrensninger på bearbeiding av matjorda. I tillegg kan utøvelse av friluftsliv, inkludert fritidsfiske i Børgin, bli betydelig redusert. Dette er helt feil!

Verneforslaget er resultat av en grundig og langvarig prosess som startet i 2015. Kommuner og grunneiere deltok aktivt og fikk igjennom en rekke av sine ønsker, både for hvor grensene skulle gå og for hva som skulle være tillatt.

Verneforslaget omfatter bunnen, vannet og overflaten, samt tidevannsonen opp til normal flo. Jordbruksarealene ligger utenfor verneområdet, og aktivitetene her påvirkes ikke av vernet. Landbruksdrift i områdene som grenser til Børgin blir ikke berørt av bestemmelsene i verneforskriften, og beite tillates i strandsonen. Motorferdsel i fjæra er også tillatt i forbindelse med landbruksdrift. Både prosessen og forslaget til verneplan er godt kjent for bøndenes organisasjoner. Det er derfor uforståelig å lese de framsatte påstandene. Vern av Borgin vil ikke begrense landbruket eller annen næringsvirksomhet – det er de marine verdiene som vernes.

Avrenning fra halmlutingsanlegg, fraukjellere og urenset kloakk gjorde fjorden bortimot død i 1960- og 70-årene. Offentlig regulering for rensing av kloakk og utslipp fra landbruket kom på plass først på 1980-tallet. Etter at forurensingene ble begrenset sørget den sterke tidevannsstrømmen for at livet i fjorden tok seg opp igjen. Vernet vil ikke legge begrensninger eller krav for avrenning fra landbruksdrift, da dette allerede tas godt hånd om av kommunene.

Eksisterende anlegg som sjøkabler, kloakkledninger, flytebrygger med mer skal kunne brukes og vedlikeholdes. Det settes ingen ferdselsbegrensninger, heller ikke for motorisert båtferdsel, men Inderøy kommune har vedtatt forskrift om fartsbegrensning på 5 knop gjennom Straumen. Det settes ikke begrensinger på eksisterende friluftsliv, og fiske og jakt er tillatt etter gjeldende lovverk for disse aktivitetene.

Det legges restriksjoner på nye inngrep som kan skade dyre- og plantelivet, men det er liten grunn til å tro at det vil få store konsekvenser for arbeidsplasser og utvikling av næringsliv slik det påstås i debattinnlegget. Vernet vil tvert imot sikre de unike natur- og opplevelsesverdiene, og med det gjøre området mer økologisk bærekraftig og attraktivt for friluftsliv og turisme. Slik kan det være med på å skape nye arbeidsplasser.

Børgin har spesiell verdi som en grunn poll med sterk tidevannsstrøm og et rikt plante- og dyreliv, og som et viktig område for fisk og fugl. Det er godt å høre at bondelagene er stolte av denne fjorden, som en integrert del av kulturlandskapet.

Slik skal det fortsatt være!

Kommentarer til denne saken