Alle må forholde seg til NAV en eller flere ganger i løpet av livet. Vi omfattes av ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd, foreldrepenger og kontantstøtte. Et vedtak fra NAV kan gi store økonomiske konsekvenser for den enkelte. De siste årene har vi blitt kjent med at NAV gir feil informasjon om både lovverk og søknadsmuligheter.

Som NAV-bruker har du har rett til å få råd og veiledning fra NAV. Dersom du har fått avslag på søknad om en ytelse fra NAV, har du rett til å klage på vedtaket. Men – hvordan klage på et vedtak man ikke forstår? Hvordan klage på et vedtak hvor veiledningen er direkte misvisende? Hvordan søke på en ytelse man har fått beskjed om at man ikke har krav på?

Når det gjelder retten til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, har vi inntrykk av at NAV-regelverket fremstår særlig uoversiktlig og komplisert. Både for bruker og for den ansatte i NAV. Vi har i den senere tid mottatt flere henvendelser fra personer som mottar ytelser fra NAV. Et tilbakevendende tema fra brukere har vært klagemuligheter og veiledning fra NAV. Vi har bistått flere klienter som har fått misvisende veiledning fra NAV. Et eksempel er at bruker har fått helt eller delvis avslag på søknad om uføretrygd. Saksbehandler hos NAV har gitt brukere to valg – enten søke om arbeidsavklaringspenger, eller klage på avslag på søknad om uføretrygd. Med andre ord, dersom vedkommende ønsket å klage på vedtak om uføretrygd, ville ikke vedkommende ha rett til arbeidsavklaringspenger. Dette er feil.

Flere av disse sakene ble påklaget. En av disse sakene er nylig avgjort av NAV klageinstans. Klager fikk medhold i klage. Klageinstansen skriver følgende i sin begrunnelse: «Vår vurdering av den gjennomgåtte korrespondansen mellom deg og NAV ovenfor, er at du har fått feil informasjon om både rettsreglene for arbeidsavklaringspenger og søknadsmulighetene som har vært meget uheldig […] retten til videre arbeidsavklaringspenger[…] påvirkes ikke av om vedkommende klager på uføregraden […] Sett under ett, er også veiledningen […] såpass misvisende at klageinstansen vurderer at den i stor grad kan ha påvirket dine valg med hensyn til å klage på vedtakene […] og til å søke om arbeidsavklaringspenger på nytt.»

Feil informasjon fra NAV kan ha minst to negative konsekvenser for brukere som helt eller delvis har fått avslag på søknad om uføretrygd.

Eksempel 1: Bruker, som har fått avslag på søknad, velger å ikke klage på vedtaket – ikke fordi man er enig i avslag på søknad om uføretrygd, men fordi man ikke har råd til å gå glipp av retten til arbeidsavklaringspenger. Den økonomiske konsekvensen blir for stor. Dette kan medføre at bruker ikke får innvilget uføretrygd, til tross for at man egentlig har krav på det. Mange av de som klager på avslag på uføretrygd får medhold i sin klage.

Eksempel 2: En annen uheldig konsekvens kan tenkes dersom bruker velger å klage på avslag om søknad på uføretrygd, og ikke får medhold i sin klage. Vedkommende har da, på grunn av veiledning fra NAV, ikke fremsatt søknad om arbeidsavklaringspenger. Dette vil kunne gi bruker et betydelig økonomisk tap. Det kan gå 2-3 år før klage på uføretrygd avgjøres.

Vi vet ikke hvor mange som har fått feil informasjon og veiledning, men det er grunn til å tro at dette ikke bare gjelder de sakene vi har hatt på vårt kontor. Vi har vært i kontakt med NAV i forhold til hvor mange saker dette kan dreie seg om, men vi har ikke fått et klart svar på dette.

Den praksis som er beskrevet ovenfor er langt fra en ny problemstilling. Sivilombudsmannen har skrevet følgende om dette i 2012: For borgerne er det av stor rettssikkerhetsmessig betydning at de har en reell mulighet til å søke om uførepensjon, og til å påklage og påanke et eventuelt avslag på en søknad om uførepensjon, selv om Nav mener at vilkårene for innvilgelse ikke er oppfylt. Dersom Nav veileder om at arbeidsavklaringspengene vil bli stanset dersom mottakerne søker om uførepensjon eller påklager eller påanker et eventuelt avslag på en søknad om uførepensjon, vil det for svært mange føre til at de ikke vil se noen økonomisk mulighet til å fremme sin sak. Det er derfor alvorlig hvis Nav gir slik veiledning uten at det er rettslig grunnlag for det.

Vi er av den oppfatning at utfordringene ikke bare ligger hos NAV lokalt i Trøndelag. Vi opplever at de lokale NAV-kontorene ønsker å samarbeide på en god måte. Utfordringene til NAV er sammensatt, og kan knyttes til strukturer i NAV, utilgjengelighet, komplekst regelverk, instrukser i fra overordnede organer, dialogutfordringer mellom ulike instanser i NAV og fragmentering av ansvar i en slik grad at det er vanskelig å vite hvem som har ansvar for hva. Alle kan gjøre feil. Det er ingen tvil om at regelverket er vanskelig. Utfordringen er imidlertid når et system ikke evner å justere praksis når feil påpekes. Dette går utover brukere som i mange tilfeller ikke har muligheter til å ivareta sin egen rettsikkerhet.

NAV er kjent med hovedinnholdet i kronikken. De er oppfordret til å gi tilbakemelding om de mener noe er feil eller misvisende i kronikken. Dette har de ikke gjort.