Barn og unge har rett til trygge og gode oppvekst- og læringsmiljø. De skal beskyttes mot mobbing i barnehage og skole. Dessverre opplever noen likevel å bli utsatt for mobbing i miljø som skal være trygge og gode.

I litt over to år har Trøndelag hatt eget mobbeombud. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som skal være lett å kontakte både for barn og foreldre. Ombudet har som oppgave å støtte og veilede barn, elever og foreldre i mobbesaker, og å skape bedre barnehage og skolemiljø. Ansvarsområdet er alle kommuner i hele fylket.

De regionale mobbeombudene er en nasjonal prøveordning der funksjonene har vært plassert hos fylkeskommunen, blant annet for å sikre uavhengighet til kommunene. Prøveperioden avsluttes ved utgangen av neste år, men allerede denne uken skal fylkespolitikerne i Trøndelag vurdere mobbeombudets videre skjebne.

Arbeid mot mobbing er viktig, men også vanskelig. For å lykkes kreves det grundig og langsiktig innsats, både på system- og på individnivå. Det forebyggende arbeidet er en viktig del av mobbeombudets virke. Mobbeombudet var i januar i år tydelig på at antallet mobbesaker i Trøndelag hadde økt kraftig. Etter nedstengingen av skolene i mars ble det fortsatt meldt inn et stort antall saker til ombudet, ofte digital mobbing i form av trusler og trakassering, også hos yngre barn.

Fylkeskommunen har vist at de er i stand til å ta på seg dette samfunnsansvaret. Samtidig pekes det på at ressursene må økes for å kunne bidra til å hjelpe flere. Fylket er stort, og avstandene er lange. Dagens ene mobbeombud bør utvides til to, både for å styrke fagkompetansen og for å kunne øke kapasiteten og bli enda mer synlig og kjent. For å få til dette må en forutsigbar finansiering på plass. Dette ble også støttet av fylkestinget da mobbeombudet la frem sin rapport i oktober i år.

Det er derfor vanskelig å forstå at rådmannen nå, bare en måned senere, foreslår å legge ned mobbeombudet ved utgangen av 2021, dersom den statlige finansieringen opphører. I stedet bør Trøndelag ta ansvaret på alvor, og gjøre som blant andre fylkene Viken, Innlandet og Agder, der ombudet er gjort om til en fast stilling som er sikret videreført, uavhengig av nasjonal tildeling etter prøveperioden.

Grunnlaget og behovet for ordningen har ikke endret seg. Barn og unge også i vårt fylke fortjener et uavhengig og styrket ombud i årene fremover. Fylkespolitikerne må nå sørge for at mobbeombudet videreføres også etter prøveperioden.