Under koronapandemien har vi gang på gang sett at studentene blir nedprioritert. Pandemien har ført til at studenter har blitt mer isolert, og mange flere enn før sliter psykisk. Under pandemien har antallet studenter med selvmordstanker økt til nesten én av fire. Dette må vi gjøre noe med. Vi må bli bedre på forebyggelse av psykiske plager, og tilby bedre helsehjelp hvis plagene er oppstått. Vi trenger konkret politisk handling for å gjøre en endring.

Studentenes psykiske helse blir heller ikke bedre når levekostnadene blir høyere. Flere av studentene har blitt permittert fra deltidsjobben som igjen har ført til at flere har måttet hoppe av studieløpet, fordi studenter ikke fikk dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere. Strømprisene økte, matvareprisene øker, samtidig som boligprisene fortsetter å øke.

Mange steder er boligsituasjonen for studenter uholdbar og markedet svært presset, med flere useriøse aktører. Dette gjør at mange studenter sliter med å finne et sted å bo, godtar elendige boforhold og må betale mer for tak over hodet. Noen må i verste fall takke nei til studieplass fordi de ikke får tak over hodet. Flere boliger er en nøkkel for å sikre at unge får de samme mulighetene til å studere. Utbygging av studentboliger vil samtidig ha en positiv påvirkning på leiemarkedet generelt ettersom presset blir forminsket når studentene får et tilpasset tilbud. Flere studentboliger vil altså være positivt for boligmarkedet. Med studenter i studentboliger blir det mindre lukrativt å eie utleieboliger rettet mot studenter.

Nå er det nok. Vi trenger bedre vilkår for studenter, og mener Arbeiderpartiet må vedta konkrete handlinger for studenters psykiske helse og økonomi. Det må bevilges mer støtte til studentsamskipnadens helsetilbud, sikre at kommunene har et tilstrekkelig helsetilbud som er tilgjengelig for studentene i de store studentbyene, samt styrke det forebyggende arbeidet mot ensomhet blant studenter.

Vi i AUF i Trøndelag og Fagforbundet Ung Trøndelag krever også at Arbeiderpartiet går inn for å øke studiestøtten til 2 G, samt at studiestøtten skal økes til tolv måneder. Dette fordi studentenes økonomi er presset, og det haster å gjøre noe for å bedre situasjonen. Vi mener også det er nødvendig å jobbe for at studenter skal kunne være heltidsstudenter, og da er dette helt nødvendige tiltak. Nå fremmer vi forslag som tar tak i studentenes økonomiske situasjon og psykiske helse, og håper at Trøndelag Arbeiderparti nå tar studentene på alvor!