Endelig er Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i drift, og klar til å hjelpe bedrifter i Trøndelag med eksport.

Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge, som næringslivet har ventet på, ble gjennomført 1. juli 2021. Det har vært regjeringens formål med sammenslåingen at tilbudet skal bli mer effektivt og enklere for bedriftene.

Hvor viktige disse ordningene er for det eksportrettede næringslivet, synliggjøres av tallene. Ved utgangen av 2020 var det totalt utestående garantier for ca. 75 milliarder kroner under de ordinære garantiordningene, og lån for 51 milliarder kroner under eksportkredittordningen.

Et eksempel på hvordan ordningene har blitt brukt i Trøndelag, er den "umulige" bestillingen som kom fra rederiet Remøy Management til Trondheimsbedriften Moen Marin – verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Remøy ønsket en kombinert service- og bløggebåt, og Moen Marin løste oppdraget. Sommeren 2020 ble Volt Collector 1, en helautomatisk servicebåt med et bløggeanlegg som er installert på dekket, levert.

Byggingen ble finansiert med et lån hos Eksportkreditt Norge og garanti fra GIEK via Skipsfinansieringstilbudet. Dette tilbudet gjelder når redere i Norge skal kjøpe skip fra verft i Norge, når skipene skal brukes i Norge.

Her ser vi altså hvordan de statlige ordningene hjelper næringslivet i Trøndelag, der en sterk sjømatsektor, med oppdrett av laks som eksporteres til markedene i Europa og Asia, gjør at kommuner som Frøya, Nærøysund, Flatanger og Hitra er blant de mest eksportintensive i landet, ifølge tall fra Menon og SSB. Dette skaper store verdier og ringvirkninger til en rekke leverandørbedrifter.

Og nå blir det enda enklere for næringslivet i Trøndelag å søke om finansiering ved å forholde seg til kun én part fra staten. Med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt til Eksfin får vi et mer effektivt virkemiddelapparat som kan bidra til mer verdiskapende eksport fra både store og små bedrifter, og til nødvendig omstilling og flere grønne løsninger.

For næringslivet i Trøndelag sin del ser vi absolutt potensial for enda mer verdiskapende eksport. Ikke bare innen havbruk, men innen verftsindustrien og med utgangspunkt i teknologimiljøene i Trondheim. Og vi ser at samspillet mellom fremtidsrettede bedrifter og et enkelt og effektivt virkemiddelapparat kan være en viktig nøkkel for å forløse det. Med Eksfin ser vi mot fremtiden.

Og så vet jeg at mange bedrifter har vært opptatt av at tilbudet som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for videreføres i Eksfin. Det har regjeringen sørget for. Gjennom forvaltning av 9 aktive låne- og garantiordninger – to av dem midlertidige pandemiordninger – skal Eksfin jobbe både med bedrifter som kjenner dem godt fra før, og med bedrifter som ikke har brukt tilbudet så mye tidligere.

Eksfin kan gi finansiering til kjøpere av norske eksportvarer. I tillegg har Eksfin flere tilbud direkte til norske bedrifter som skal eksportere, for eksempel garantier for lån til norske bedrifter som gjør eksportrelaterte investeringer i Norge. Et annet eksempel er garantier for lån som norske eksportører bruker som arbeidskapital i produksjonstiden for varer og/eller tjenester som er tilknyttet konkrete eksportkontrakter. Eksfin kan også tilby norske eksportører kortsiktig kredittforsikring til enkelte land hvis de ikke får slik forsikring fra private forsikringsselskaper. Både store og små eksportører i alle næringer kan søke Eksfin om finansiering.

Eksportkreditt Norge og GIEK har bygget opp gode relasjoner, nettverk og kompetanse om norsk næringsliv, og Eksfin vil fortsette arbeidet med å øke kompetansen om nye næringer og nye bedrifter. Maritim sektor og offshorerelaterte næringer har generelt utgjort en betydelig andel av eksportørene som tradisjonelt har benyttet seg av tilbudet. Den senere tid har det også vært et økende omfang av søknader fra andre næringer, som f.eks. fornybar energi, forsvarsindustrien, havbruk og en rekke fastlandsindustrier.

Regjeringen er opptatt av å gå sammen med næringslivet for å se mulighetene for å øke eksporten fra Norge. Etableringen av Eksfin er en del av regjeringens eksportsatsing sammen med opprettelsen av Eksportstrategirådet. Eksfin blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Jeg er glad for at sammenslåingen nå er et faktum. For Venstre har forenkling og profesjonalisering av virkemiddelapparatet vært en viktig driver for å skape enda flere verdiskapende arbeidsplasser i hele Norge. Det skal være mulig å leve gode liv i bygd og by, og med dette grepet kan jeg forsikre at Trøndelag og resten av landet skal få god oppfølging av Eksfin også på veien videre.