I kommunedelplanen for oppvekst kan man lese at vi skal «kjennetegnes av å gi innbyggerne et inkluderende og helhetlig oppveksttilbud med høy kvalitet og kompetanse, solide fagmiljø og koordinerte tilbud for grupper med særskilte behov.» Dersom Verdal kommune skal nå sine gode og ambisiøse mål med oppvekstsvilkårene, må budsjettene økes.

Vår bekymring, akkurat nå, går på at «laget rundt eleven» svekkes ved at andre ansatte blir meldt overtallige i en svært krevende omstilling. At Verdal kommune har gjennomført minstenorm i barnehage og skole er ikke noe man kan velge bort - det er en klar forventning om dette fra nasjonale myndigheter. Hvis kommuner reduserer omfanget av andre yrkesgrupper i skolen med henvisning til reglene om minste lærertetthet, skyldes det at kommunen nedprioriterer, og bruker midler som tidligere ble brukt til grunnskole på andre formål.

Dette innebærer at kommuneadministrasjonen som minimum må legge til grunn minstenormene i sin tildeling av ressurser til skolene og barnehagene i kommunen. Et ressursnivå på minstenormen er ikke en garanti for at opplæringsvilkårene er pedagogisk eller sikkerhetsmessig forsvarlig - disse vurderingene må komme i tillegg. Den 16.11.20 uttalte oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene (Fylkesmannen) i Adresseavisen at det ikke er noen automatikk mellom normtallene og kvalitet - videre sier han at det viktigste er fokus på hva som er best for barna. Denne oppfordringen om å sette kvalitet først, for barnas skyld, ønsker vi at Verdal kommune også skal gjøre.

2020 har vært et spesielt år og fokuset på de særskilt sårbare barna har vært stort i forbindelse med koronakrisen. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gikk allerede i april ut for å oppfordre kommunene til å prioritere tjenestene for barn og unge da Statusrapport 1 (Bufdir) viste at tilbudet ble vesentlig endret. Koordineringsgruppen som ser på tilbudet til de mest sårbare barna, anslår at omtrent 20 prosent av barn og unge hører til denne gruppen. Det er derfor ekstra krevende for oss som jobber innenfor oppvekst å se at mange av kuttene som er lagt fram ser ut til å ramme de sårbare barna mest.

Helsestasjonen skal ned 17,5 prosent, PPT skal ned 10 prosent, mens barnevern opprettholder sitt budsjett, men som vi ser i Trønderavisa 19. november er det en voldsom oppgang i antall bekymringsmeldinger - disse tjenestene skal støtte opp under samfunnsmålet om å gi alle barn en best mulig start på livet.

Kuttene innenfor Ressurssenter Oppvekst vil ikke utelukkende påvirke deres «indre liv», men også heve terskelen for at familier, barnehagene og grunnskolene får hjelp/støtte. Voksenopplæringen skal ned 20 prosent siste halvår og bekymringene fra både elever og ansatte der er sterk med tanke om det vil være mulig å opprettholde tilbudet i kommunen, og om det vil være mulig å lykkes med integreringsarbeidet. Skole/SFO skal ned ca. 5 prosent (inkludert reduserte inntekter) og dersom dette blir vedtatt betyr det at en stor del av laget rundt ungene i skoleverket fjernes.

Assistenter, fagarbeidere, miljøarbeidere (15-22 ansatte reduksjon) og en alternativ opplæringsarena som alle jobber med de mest sårbare barna er de og det som i all hovedsak blir satt i spill. Barnehagesektoren ligger i utgangspunktet på et minimum, men ser ut til å få en reduksjon i både vikarbudsjett og forbruksposter. Dette vil føre til at bemanningen den enkelte dag vil bli svekket, og at ødelagte aktivitetsapparater og annet utstyr ikke vil bli erstattet.

Alle ønsker vi at kartet skulle ha stemt mer overens med terrenget, at vi kunne ha sett alle barn og unge, at de får den hjelpen de trenger når de trenger den, at de som trenger det mest blir oppdaget tidlig, at fagmiljøene kunne ha vært mer solide, men realiteten slik vi ser det er at vi ikke vil klare å levere tjenester med høy kvalitet. Faktum er at både Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundets tillitsvalgte innenfor oppvekst på alle nivå er bekymret for oppvekstsvilkårene både på kort og lang sikt. Ikke bare på kvaliteten av tilbudet, men også om hvorvidt vi klarer å oppfylle alle lovkravene oppvekst må forholde seg til.

Det er svært mange forskere som viser til betydning av tidlig innsats, hjelp til riktig tid, laget rundt barna, mv. og spørsmålet vi ønsker svar på er om det er ønsket og villet politikk i Verdal kommune at laget rundt ungene skal nedprioriteres i så stor grad som kommunedirektørens forslag legger opp til?