Det er mildt sagt en fordreining av fakta når Brita Kleven Torsvik påstår at Verdal Arbeiderparti ikke har vært interessert i å utvikle Ørin Nord. Verdal Arbeiderparti har konsekvent arbeidet for utvikling av Ørin Nord. Realiteten er at investeringskostnadene med utvidelse av Ørin Nord sannsynligvis vil utgjøre mange hundre millioner. Dette er så høyt at det pr i dag ikke har latt seg regne hjem en slik investering. Derfor har Verdal Arbeiderparti gått inn for utvikling av Ørin Sør for best mulig å dekke næringslivet sitt behov for areal.

Massebehovet var anslått til å være én million kubikk for å få Ørin Nord klar for næringsetablering. En mindre del av arealet er fylt opp der massebehovet er minst.
I tillegg til dette kommer kostnader med infrastruktur, vann/kloakk og strøm. Kostnadene med dette vil bli så høy at hvis Verdal kommune skal ta disse selv vil det ikke bli mulig å få en tomtepris som dekker dette. Tomteareal selges etter selvkostprinsippet, dvs. at tomtene selges til den pris det har kostet å opparbeide de.

Verdal kommune fikk, med Verdal Arbeiderparti ved roret, på plass en samarbeidsavtale med Trondheim Havn IKS om å utvikle Ørin Nord som arealreserve. Aker Verdal som næringsaktør har vist interesse for å være med på dette prosjektet.

Nå mener Verdal Arbeiderparti det er på tide at nok en gang gjøres et forsøk på å regne hjem prosjektet. Sak om planprogram for Ørin Nord var oppe i Plankomiteen tirsdag 14.september og det vil glede Verdal Arbeiderparti stort hvis det nå endelig viser seg å være mulig å realisere Ørin Nord ikke minst økonomisk.

Verdalssamfunnet lever i stor grad av privat næringsliv, i mye større grad enn kommuner som Levanger og Steinkjer. Det er derfor helt avgjørende for Verdal kommune at det tilrettelegges for privat næringsliv og at denne næringen får utvikle seg. Det er i dette lyset man må se på utviklingen av Ørin Sør de siste 20 årene.

Ørin Sør er det området som har blitt utvidet arealmessig de siste 20 årene. Med en ekspansiv næringspolitikk med Verdal Arbeiderparti i førersetet har antall bedrifter økt fra omtrent 50 til over 200, antall ansatte har økt fra omtrent 1400 til over 3000 og antall innbyggere i Verdal har økt med omtrent 1400 i samme periode.

Hvordan skulle Verdal kommune kunne hatt en økonomi slik som i dag hvis ikke denne veksten hadde vært en realitet?

Den private næringssektoren i Verdal er mye mer anbudsbasert enn i mange av våre nabokommuner. Hvis en bedrift leverer det nest beste anbudet hver gang blir det dessverre lite med kontrakter. Hvis for eksempel en butikk har nest lavest pris på sine produkter får de likevel solgt sine varer. Dette eksemplet har jeg tatt med for å illustrere hvor sårbar anbudsbasert næring er og hvor viktig det er at det føres en klar og tydelig næringspolitikk i kommunen.

Det er stadig et faktum at Ørin Nord fortsatt står under vann og ikke har byggeklare tomter, og det vil det ikke bli på flere år ennå. Derfor ønsker Verdal Arbeiderparti fortgang i klargjøring av tomter på Ørin Sør. Hvorfor disse arealene ikke klargjøres er det vanskelig å få svar på ettersom at det styrende Senterpartiet ikke deltar i den offentlige debatten omkring dette emnet.