(Namdalsavisa)

Senterpartiet sentralt og lokalt fremmer politikk som bidrar til jobbskaping og verdiskaping. Utgangspunktet som senterpartist i et kystsamfunn har vært at kysten og distrikts-Norge trenger et næringsliv som skaper både verdier og arbeidsplasser i distriktene.

Slik sett har havbruksnæringen vært en velsignelse for kyst-Norge de siste 30-40 årene. Næringen ble i starten stimulert av at konsesjoner ble delt ut gratis. Senere har konsesjonene blitt solgt fra staten, de siste årene gjennom auksjoner. I seg selv har auksjonsprisen og produksjonsavgiften vært en grunnrente, og vi i Sp har etter hvert akseptert både produksjonsavgift og auksjonsprinsippet, i takt med veksten og verdiskapingsmulighetene i næringen.

Sp er ikke imot grunnrenteskatt som prinsipp. Vi har det i oljeutvinning, i kraftbransjen og i telesektoren, og det kan også benyttes i eiendomssektoren og andre bransjer med videre, det vil si overalt hvor man kan få offentlige privilegier gjennom lisenser og konsesjoner eller står overfor næringer/sektorer med monopoltilpasning eller superprofitt.

Det Nærøysund Sp er en sterk motstander av, er når grunnrentebeskatningen og de prinsipper som legges til grunn for havbruksnæringa, ikke avstemmes med andre skatter og avgifter som samtidig innføres/økes for næringen, slik at det totale skattetrykket nå står i fare for å kvele videre utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping i ei eksport- og distriktsnæring vi er så avhengig av langs hele kysten. Vi er også grunnleggende uenig i at man i dette grunnrenteforslaget ikke hensyntar at havbruksnæringa er ei stor og lang verdikjede, en biologisk produksjon fra smoltproduksjon og landanlegg, via sjøanlegg til videreforedlingsanlegg med videre, hvor de ulike deler er gjensidig avhengige av hverandre og en forutsetning for arbeidsplasser, vekst og verdiskaping på kysten.

Videre er vi som senterpartister undrende til at man samtidig ikke ser på eventuelle andre næringer/sektorer som også burde/kunne få grunnrentebeskatning, for eksempel eiendomsbransjen i sentrale bystrøk og kanskje dagligvaresektoren som nærmest er monopolisert og gir enorme inntekter for noen få eiere.

Konsekvensen av dette som nå skjer, er at ei eksport- og distriktsnæring står i fare for å bli årelatet, mens «by- og finansnæringene med videre» som holder til i sentrale områder fortsatt skjermes. Dette er ikke god Sp-politikk. Da blir vedtaket om grunnrente for havbruksnæringen etter vår mening prinsippløs. Vi skattlegger distriktsnæringene og overfører skatteinntekter til sentraliserte byområder.

Når skaden først er skjedd, så må det ryddes skikkelig i grunnrentevedtaket. En må på nytt se på sammenhengen mellom totalt skattenivå og nivået på grunnrenta. Det er for eksempel ingen grunn til at det samlede skattenivået for havbruk skal være høyere enn grunnrenteskatten på kraftproduksjon. En må både ta hensyn til at næringa består av en lang verdikjede samt ta hensyn til at mange konsesjoner er kjøpt, både i markedet og gjennom statlige auksjoner og ofte har en voldsom finansieringskostnad. Videre må en legge et reelt prisnivå til grunn for skatteberegningene. I en totalsammenheng må en også revurdere nivået på produksjonsavgifta som er foreslått økt betydelig. Og en må gjennomføre et reelt fradrag for de minste aktørene i næringa.

Generelt er det viktig å sørge for at de aktørene som har investert i arbeidsplasser og videreforedling lokalt, ikke blir de største taperne. En er nødt til sikre at skattenivået hensyntar behovet for investeringer i lokal verdiskaping, videreforedling og arbeidsplasser.

Nærøysund Sp er opptatt av lokalt eierskap og verdiskaping. Vi har aldri oppfattet at havbruksnæringa ikke vil betale skatt, og vi støtter en politikk som sikrer lokale satsinger og lokal verdiskaping. Her har havbruksnæringa i vårt distrikt gått foran og bidratt mye.

Viktige skattemessige rammebetingelser er stabilitet og forutsigbarhet. Prinsippet for grunnrentebeskatning skal virke nøytralt på investeringsbeslutninger. Innholdet og innretningen i regjeringens forslag om grunnrente for havbruk bryter med alt dette. Nærøysund Senterparti vil understreke at det beste i denne situasjonen er å gå tilbake til det brede kompromisset man nylig hadde i Stortinget, at man krever inn økt grunnrente i en kombinasjon av konsesjonsauksjoner og produksjonsavgift, hvor kommunene som har tilrettelagt for havbruk får en større del av grunnrenteskatten.

Vedtatt medlemsmøte 01.11.22