«Follow the money (stupid)» er en mye brukt formulering, som vel også er budskapet årets vinner av Holbergprisen, økonomen Joan Martinez-Alier, har om miljøvern. For det er ingen tvil om at klimaendringer og utarming av artsmangfold skyldes et økonomisk system som bygger på industrialisering, befolkningsvekst og et enormt forbruk av naturressurser. Resultatet av dette er at mange forskere nå sier vi er inne i den 6. masseutryddelsen av liv på jorda. Den forrige, altså den femte, var meteoren som utrydda dinosaurene for 66 millioner år siden. Det er nå utbredt enighet om, ikke minst uttrykt av FNs generalsekretær António Guterres, at her må noe drastisk gjøres.

Martines-Alier sier at det er helt avgjørende at vi nedvikler så mye industri som mulig og fokuserer på livskvalitet som ikke bygger på forbruk av naturressurser! Dette ser imidlertid mørkt ut, for nå settes de samme politikerne og industriherrene som har ansvaret for klimakrisa til å rydde opp. Det blir omtrent som å sette pedofile til å bestyre våre barnehjem, alt blir bare verre!

Som vi alle vet er CO₂-utslipp en drivende faktor i global oppvarming. Utslippene bare øker til tross for fagre politiske løfter. Samtidig ser vi at utslippene av metan (CH4) øker dramatisk. NASA sier ut fra sine studier i Alaska at tiningen av tundraen nå går så fort at nesten en firedel av økning av metan de siste 200 årene skyldes utslippene fra tinende permafrost bare de siste tiårene.

I et 25-årsperspektiv har metan 84 ganger sterkere klimaeffekt enn CO₂, mens den i et 100-årsperspektiv er 28 ganger verre enn CO₂. Professor Euan Nisbet ved Royal Halloway University, mener dette viser at det er noe svært dramatisk som er i ferd med å skje med klimaet på jorda, blant annet fordi utslippene av metan trolig har blitt selvforsterkende. Han hevder at med dagens utvikling vil det kunne føre til en havnivåstigning på 27 cm innen 10 år.

En faktor de færreste av oss har vært klar over er problemet med at bare 28 prosent av vårt energiforbruk kommer til praktisk nytte, restvarmen utgjør hele 72 prosent. Restvarmen bidrar til å varme opp luftmolekylene og øker dermed deres entropi, det vil si molekylenes kaotiske tilstand, slik at varmen som er lagret i molekylene ikke lar seg utnytte som fri energi. Varmen blir på en måte sittende fast der.

Thomas W. Murphy publiserte i 2022 i tidsskriftet Nature Physics en artikkel kalt «Limits to economic growth», hvor han ut fra dette beregner at om vi skulle kunne fortsette med dagens energiforbruk og frislipp av restvarme, vil temperaturen på jorda om 400 år være 100 grader celsius, altså havene vil koke. I dag bidrar CO₂ med 2,0 W/m² i global oppvarming, mens effekten av den restvarmen som produseres er anslått til 0,1 W/m². Altså, per dags dato utgjør restvarme og økning av luftens entropi bare en liten prosentandel av global oppvarming, men på grunn av at dette er en prosess som følger en logaritmisk kurve, vil dette om noen tid bli den dominerende faktoren og vil totalt overskygge problemene som følger av CO₂- og metanutslipp.

De fenomenene nevnt her og som bidrar til global oppvarming inngår i særdeles kompliserte fysikkmodeller, som de fleste av oss (i det minste undertegnede) ikke helt behersker. Det som imidlertid er enkelt er at ord og uttrykk som bærekraftig utvikling og grønt skifte, dekker til alvoret i situasjonen. Kort formulert, vi må stoppe dansen rundt gullkalven (enten det er BNP eller bunnlinja) og finne fram til levemåter som gir god livskvalitet uten forbruk av store ressurser. Vi kan vel ikke leve i en tønne som Diogenes av Sinope for omtrent 2300 år siden, men vi kan gå i den retningen.

I dette perspektivet er det skremmende å se det som skjer lokalt med for eksempel saken om vindmøller på Fosen og rasering av det lille som er igjen av natur på Ørin. Det vi her ser på nært hold er som Noam Chomsky sier, ikke bare miljøkriminalitet, men forbrytelser mot menneskeheten. I dag får imidlertid den industrialiserte ødeleggelsen av natur med for eksempel bygging av vindmølleparker, fortsette under dekke av nettopp begreper som grønt skifte og bærekraftig utvikling. Dette må ta slutt, miljøhensyn må gå foran økonomisk vinning om vi skal bevare natur og et levelig klima for våre etterkommere.

Det som her er interessant er at budskapet fra både økonomen Martines-Alier og fysikeren Murphy er at vi må slutte å ha fokus på økonomisk utvikling og vekst. Det som trengs er en nedvikling av industrien og en drastisk reduksjon av vårt energiforbruk for å få stoppet den sjette masseutryddelsen av det meste av liv på jorda!