Trøndelag SV er positiv til at det lages flerkommunale kystoneplaner. Vi mener imidlertid at forslaget til Kystsoneplan for Namdalen og Fosen for ensidig fokuserer på fiskeoppdrettsnæringa framfor andre kystnæringer, kulturarv, friluftsliv og biologisk mangfold i havet. Underveis i planarbeidet har FN i 2019 understreket at vi har en global naturmangfoldskrise som er like alvorlig som klimakrisa. Kystsoneplanen legger ikke stor nok vekt på å bevare viktig naturmangfold som tareskog og villaks.

Den norske villaksen er i 2021 satt på rødlista og plassert i kategorien nær truet art. Det er iverksatt strenge restriksjoner på elvefiske og kilnotfiske i sjø. Når vi vet at en av de viktigste faktorene for villaksens tilbakegang, er påslag av lakselus fra oppdrettsnæringa, er det uforståelig at det foreslås nye oppdrettsanlegg i utløpet av nasjonale laksefjorder og i tilknytning til andre viktige lakseelver.

Rekrutteringa til tradisjonelt fiske på trøndelagskysten er bekymringsfull. Hensynet til tradisjonelt fiske burde derfor vektlegges mye sterkere i kystsoneplanen. Gyteområder og viktige fiskeplasser bør merkes som enerettsområder for tradisjonelt fiske. I statens veileder er det understreket at flerbruksarealer i kystsoneplaner bør brukes unntaksvis. SV er derfor imot at flerbruksarealer, som vil gi fiskeoppdrett fortrinn, brukes i planen. Flerbruksarealer på sjø vil også frata kommunene styringa over hvor fiskeoppdrettsanlegg skal plasseres i framtida.

Fiskeoppdrettsnæringa er viktig for bosetting og sysselsetting på trøndelagskysten. Disse arbeidsplassene bør sikres gjennom å slå ring om lokalt eierskap. Næringa har imidlertid store utfordringer på lakselus/dyrevelferd, rømming, forurensing og importert fôr. Inntil disse miljøutfordringene er løst mener SV det bare bør gis nye fiskeoppdrettskonsesjoner i lukkede merdesystemer, og i arealområder som hensyntar tradisjonelt fiske, andre kystnæringer, kulturminner, friluftsområder og biologisk mangfold i havet.

Kystsoneplanen omtaler i liten grad kulturarv, og dette bør synliggjøres og presiseres på kartgrunnlaget. SV mener at de statlige sikra friluftsområdene må innarbeides i plankartet. Det er en stor svakhet at Namsos, Flatanger og Åfjord mangler kartlegging av friluftsområder på sjø og land. SV mener den flerkommunale kystsoneplanen ikke bør iverksettes før nevnte kommuner har slik kartlegging på plass, fordi dette vil kunne innvirke betydelig på sjøarealbruken i disse kystkommunene.

Trøndelag SV mener derfor at Kystsoneplan for Namdalen og Fosen er mangelfull og for lite gjennomarbeidet med hensyn til alle kystnæringer, friluftsliv, kulturarv og biologisk mangfold i havet. SV vil sterkt oppfordre til en ny og utvidet gjennomgang av kystsoneplanen. Det er etter SV sin mening uforståelig at en kystsoneplan ikke i større grad tar innover seg at det er en global naturmangfoldskrise, og at Trøndelag også har et stort ansvar for å bevare biologisk mangfold i havet. Spesielt gjelder det villaksen og tareskogen.