NHO-direktør Ole Erik Almlid har i 2020 både oppfordret til fortsatt storstilt utbygging av vindkraftverk på land og til utbygging av vernede vassdrag. NHO dekker seg bak klimakrisa og påstander om energimangel i framtida. Det NHO ikke sier noe om, er at FNs naturpanel den 6. mai 2019 advarte om at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimakrisa. Verden har både ei klimakrise og ei naturmangfoldskrise. Tilsammen blir dette ei global miljøkrise.

Globalt er én av åtte millioner arter utryddingstruet. I Norge er dette antallet 2000. Den viktigste årsaken er nedbygging av arealer. Er svaret da, slik NHO gjør, å anbefale fortsatt nedbygging av naturområder med vindkraftverk og nye vannkraftverk? Hvordan kan vi løse energiutfordringene når det er nødvendig med en rask utfasing av kull, olje og gass? En utfasing NHO vil utsette lengst mulig.

Ja, vi må ta viktige politiske grep for å unngå ei stor klimakrise. Samtidig må vi ta vare på naturmangfoldet. Vi må også ta vare på urfolk sine rettigheter i Norge og i verden forøvrig. Både FNs ILO-konvensjonen nr. 169 (om urfolk og stammefolk i selvstendige stater), og den norske grunnlovens § 108, understreker urfolk sin rett til å bruke sine tradisjonelle landområder, og retten til å utvikle både språk, kultur og næringsliv. Forslaget fra NHO om både å bygge ut store områder til vindkraftverk og utbygging av nye vassdrag, minner svært mye om tidligere overgrep mot det samiske folket i Norge. Overgrep som både konge og statsminister har beklaget.

NHO-direktøren kommer sjøl fra et område i Trøndelag med sørsamisk bosetting og beiteområder. Trøndelag er kjerneområde for sørsamene, og vindkraftutbygginga har allerede rammet sørsamisk reindrift hardt. De 80 vindkraftverkene i sørsamisk beiteområde på Storheia på Fosen er det verste eksemplet. Å oppfordre til ei videre utbygging av vindkraftverk i utmarka og nye vassdrag, bla. i Trøndelag, vil være et overgrep mot urfolk sine rettigheter.

Hvordan kan vi i Norge erstatte bruken av olje og gass med fornybare energikilder uten å ødelegge naturmangfold og urfolk sine rettigheter? All utbygging av vindkraftverk på land må stoppes. Så er det stor enighet om at ei fornying og oppgradering av eksisterende vannkraftverk er viktig. Energisparing gjennom ny teknologi og bevisste holdninger for å unngå energisløsing, er viktig. Det er også stor enighet på Stortinget om ei satsing på flytende havvindmøller. Dette må skje i nært samarbeid med fiskeriinteresser og kunnskapsmiljøer for bevaring av fuglearter.

Sola er vår livgivende energikilde. I Norge har vi alt for lite fokus på å utnytte mer av solenergien. Skal vi ta vare på naturmangfold og urfolks beiterettiheter, så kan vi ikke lage gedigne solcelleparker a la vindkraftutbygging på land. Men solcelleløsninger på private hus, offentlige bygg og private næringsbygg vil ikke skade naturmangfold og beiteområder. El-bilsatsing og subsidiering av vindkraftverk på land viser at sterke politiske grep virker. Det bør derfor tas sterkere politiske grep på solcellesatsing på alle typer bygg i Norge.

Målet må være at alle husholdninger skal være sjølforsynt med fornybar energi gjennom solcelleløsninger og varmeutveksling fra luft, jord og vann. Grossistkjeden ASKO har vist at de kan være sjølforsynt med hydrogen-drivstoff fra solceller på sine næringsbygg. Hvis husholdningene kan være sjølforsynt med sitt eget energibehov for oppvarming, sine elektriske redskaper og sin el-bil, så vil dette frigjøre vannkraftenergi til satsing på kraftkrevende kjerneindustri i Norge.

Det finnes alternative løsninger til NHOs blindspor på videre satsing på vindkraft- og vasskraftutbygging. Det var å håpe at NHO for en gangs skyld skulle ta noen overordnede fornuftige samfunnsstandpunkt. Men igjen viser NHO at de er en snever interesseorganisasjon for kapitalkreftene i Norge og i utlandet. Subsidiert vindkraft- og vasskraftutbygging vil gi mange medlemsbedrifer i NHO stor kapitalavkastning. NHO inviterer også med dette internasjonal storkapital til å ødelegge naturmangfold og beiteområder for urbefolkninga. Derfor havner NHO på feil side i kampen mot den globale miljøkrisa.