(Trønder-Avisa)

I Trønder-Avisa sin leder 14. mars påstås det at FrP «saboterer med spillfekteri», fordi jeg har tatt til orde for at vi må ha en gjennomgang av norsk lovverk for å sikre reell likhet for loven.

Avisa hevder at ikke noen grupper i Norge har særrettigheter basert på etnisitet, og at de internasjonale konvensjonene Norge har ratifisert kun er en bekreftelse på at loven er lik for alle. Det er en påstand som jeg rett og slett ikke er enig i.

En av konvensjonene som FrP mener vi må melde oss ut av er ILO-konvensjon nr. 169. Den har ført til ny lovgivning, tolkninger og rettspraksis som er til hinder for utvikling og etablering av nye arbeidsplasser og infrastruktur i Nord-Norge. Det er verdt å merke seg at Norge er det eneste landet med en samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Den svenske regjering sin begrunnelse for å ikke ratifisere den i 1990, var blant annet bestemmelsen i artikkel 14 om landsrettigheter som gjorde det vanskelig for Sverige å tiltre konvensjonen.

Reindriftsamene har i praksis langt på vei vetorett fordi de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen og det stanser tiltrengt utvikling i landsdelen. Sametinget har vært en sterk motstander av utbygging av ny infrastruktur, med begrunnelsen at det er kan være i strid med det folkerettslige vernet samisk kultur og næringsutøvelse har. Blant annet er de mot en ny kraftlinje i Øst-Finnmark, der det er stort behov for mer kraft for kunne etablere ny næringsvirksomhet i dette viktige strategiske området for Norge.

I Norge har vi ulike menneskerettigheter for ulike etniske grupper, selv om Trønder-Avisa hevder det motsatte. FrP mener det er fullt mulig å ivareta den flotte samiske kulturen uten å ha lover som norske borgere på grunnlag av etnisk opprinnelse/etnisk tilhørighet. Dette skaper bare unødvendige konflikter, og vi ser at det er ulike meninger om dette innad i den samiske befolkningen, der også mange rammes av all motstanden mot nødvendig utvikling i landsdelen.

FrP mener norske politikere har et ansvar for å ta vare på alle innbyggerne i landet vårt, både den samiske befolkningen og resten av befolkningen. Det er derfor vi må gjennomgå norsk lovverk med sikte på å få likhet for loven og slutt på særbehandling basert på etnisitet.