• REDAKSJONEN OPPLYSER OM AT DET ER AVDEKKET PLAGIAT I DETTE INNLEGGET. SE GJENNOMGANGEN HER.

Norsk sikkerhet er forankret i Vesten. Vesten har vært drivende i utviklingen av en rettsbasert verdensorden med FN i spissen. Når makt skyves vekk fra det vestlige fellesskapet, ikke minst til Asia, påvirker det stabiliteten i den verdensordenen vi har kjent siden andre verdenskrig.

En forklaring på denne maktforskyvningen, ligger i den demografiske sammensetningen i verden. I 1945 utgjorde europeere om lag 22 prosent av verdens befolkning. I dag er andelen 10 prosent, og vil være enda mindre i 2050.

Et bredt og sammensatt risikobilde preger Norges sikkerhetspolitiske omgivelser. Utfordringene og de potensielle trusler er mer diffuse enn før, og kjennetegnes av glidende overganger mellom det nasjonale og det internasjonale, og mellom fred, krise, væpnet konflikt og krig.

Sett fra Norge, som er så avhengige av NATO, er alliansens fremtid avgjørende. Norge opplever i dag ingen overhengende trusler mot norsk suverenitet og sikkerhet. Samtidig er endringene rundt oss så dyptpløyende at vi ikke uten videre kan ta Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser for gitt.

NATO er i realiteten Norges forsvar, og er i dag inne i en ny fase, som startet med Russlands Krim-annektering i 2014 og IS’ fremmarsj. På ny er kollektiv sikkerhet hovedprioritet for alliansen, men til forskjell fra den kalde krigen oppleves ikke trusselbildet likt over hele alliansen.

Bare USA har militær styrke og teknologisk kraft til å komme Norge til unnsetning hvis landet trues, og Europas militære avhengighet av USA er større enn kanskje noen gang siden andre verdenskrig. Landet er er Norges viktigste allierte. Utgangspunktet for det er primært forsvarssamarbeidet, politisk samarbeid og økonomisk samkvem. Norge nylig undertegnet en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA som markerer dette.

USA har inngått lignende avtaler med flere allierte land for å legge til rette for en mer forutsigbar utvikling av forsvarssamarbeidet med europeiske allierte og for å legge bedre til rette for forsterkninger ved krise eller krig. Dette er således ikke et særnorsk fenomen det kan forsøkes skapes inntrykk av.

Dette er på alle måter er videreføring av hvordan alliert tilstedeværelse i Norge har vært innrettet i etterkrigstiden. Enhver amerikansk militær aktivitet i Norge vil fortsatt bli tett koordinert mellom Norge og USA.

Forsvaret av Norge må forsette langs dagenes tre hovedlinjer; nasjonal forsvarsevne, kollektivt forsvar gjennom NATO og bilaterale forsterkningsplaner med nære allierte. Videreutviklingen av forsvarssamarbeidet med USA er derfor kun et supplement til vår egen oppbygging av Forsvaret og NATO – ikke redningen.

Slik må det være i et lite land som Norge. Vi må analysere de store landenes egeninteresser og tilpasse oss som best vi kan – samtidig som vi jobber aktivt for å få de store landene til å definere vår sikkerhet som en del av sin egen. Det har vi gjort historisk sett og er en klok strategi.