I et innlegg 7. juni på Trønderdebatt påstår Tyholts Ve og Vel at NTNU og SINTEF «bevisst har villedet Stortinget og regjeringen om Ocean Space Centre». Dette er svært harde ord. La oss oppklare!

Tyholts Ve og Vel viser til et notat i forbindelse med et møte med stortingsrepresentanter om konsekvensene av en eventuell beslutning om å utsette prosjektet, slik regjeringen hadde lagt opp til i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det vi skrev var at «Praktiske konsekvenser for naboer og barnehager er avklart i dag, og ved utsettelse vil dette måtte løses på nytt».

Les også

NTNU og Sintef har bevisst villedet Stortinget og Regjeringen om Ocean Space Centre

Tyholt Ve og Vel reagerer på at vi ikke presiserte allerede offentlig kjent informasjon, nemlig at reguleringsarbeidet ikke er ferdigstilt, og at flere vedtak i reguleringssaken er påklaget til Statsforvalteren. Slik informasjon kunne ha vært inkludert i notatet, men det ville etter vårt syn ikke tilført noe. Vi legger til grunn at stortingsrepresentanter er godt kjent med at prosjektutvikling i statlige byggeprosjekter løper i parallell med offentlige reguleringsprosesser. Regulerings- og klagebehandlingen er helt uavhengig av Stortingets bevilgning av midler til prosjektforberedelse.

Det vi siktet til som avklart var at Statsbygg faktisk har kartlagt konsekvensene for naboer og virksomheter i området for den aktuelle tidsperioden som ligger i planene. Noen av konsekvensene, som støy, støv og anleggstrafikk i området må vurderes fortløpende i gjennomføringen, men andre er tidsbestemte, som for eksempel flytting av to barnehager. Byggeprosjektet får også konsekvenser for NRK som holder til på nabotomten, og for selskapene som holder til i Trondheim Innovation Center.

Vår hensikt med utsagnet var dermed å la Stortinget få vite at det store arbeidet med å kartlegge konsekvenser, behov og muligheter til løsninger, for så å innhente tillatelser, vil måtte gjøres på nytt, dersom prosjektet blir utsatt. Dette mener vi er korrekt, relevant, og ikke villedende.

Vi bruker anledningen til å presisere at Statsbygg ikke vil gå i gang med bygging før en gyldig reguleringsplan, nødvendige rammetillatelser, igangsettingstillatelser og fastsatte rekkefølgekrav er på plass. Trondheim kommune har som bygningsmyndighet en avgjørende rolle for å gi slike tillatelser og gyldigheten av disse. Dette gjelder også krav om en utvidet medvirkningsprosess for forming av uteområdene i nærmiljøet i tillegg til krav om tett kontakt med de berørte skolene og barnehagene. Reguleringsplanen er ikke stadfestet siden den er påklaget. Den er først gyldig når Statsforvalter er ferdig med klagebehandlingen.

Etter stortingsvedtaket for revidert nasjonalbudsjett er fattet, skal den videre prosessen gå sin gang i henhold til de regler og bestemmelser som gjelder.