Arealene på Dragvoll er det mange kjente universiteter som misunner NTNU. Disse bør slettes ikke selges, men inngå i det NTNU trenger: Et bærekraftig og samlende campus prosjekt, ikke en «campussamling» for snorklippere!

Campusprosjektet ble vedtatt i sin tid mot alle ansattes stemmer, og må nå «avsluttes i sin nåværende form». Nye alternativ blir hasteintrodusert denne uken for NTNUs styre og KD. Dette må stoppes. Nå må NTNU bruke denne anledningen til å bygge tillit både innad og utad! Til tross for kampanje om det motsatte fra NTNUs ledere, ønsker flere miljøer på Dragvoll selv å bli.

Å flytte alle Dragvoll-miljøene til Gløshaugen (tidligere universitetsområdet til NTH) eller Trondheim sentrum for mer enn 10 milliarder kroner, når det allerede i dag tar bare omtrent 15 minutter på dagtid med buss fra Gløshaugen til Dragvoll, gir ikke bærekraftig mening!

Det er både vanskelig og dyrt å bygge bygg sentralt som har like store og flotte vrimlearealer som Dragvoll har i dag. Det er også flere som ser ironien i denne «samlingen» gitt at NTNU samtidig ønsker en stor utbygging for sitt prestisjemiljø på Tyholt som i dag har en dårlig bussforbindelse. Bergen og Oslo har enda større avstander innad i sine byer, men har, som ikke Trondheim har, trikk og bybane.

Her er et forslag på hvordan NTNU virkelig kan bli samlende og flott, samt få dekket sine skrikende behov, flere milliarder billigere enn NTNUs Campusprosjekt. Her får vi bedre infrastruktur (jeg vet NTNU ikke ønsker å bruke penger på det, men her trengs handlekraftige politikere), flere idretts- og aktivitetsarealer som lett er mer samlende enn noe annet, samt bynære rom der det virkelig gir mening. Til sammen en bærekraftig samlende campus utbygging til glede for både NTNU og trondheimsbeboere. Nye elementer er med fet skrift:

Alternativt Samlende Campus-prosjekt for NTNU i Trondheim

  • 750 mill. kr: Skap samlede arealer via bedre infrastruktur mellom Dragvoll, Tyholt, Gløshaugen, Øya og Sentrum til glede for de fleste i Trondheim – ta i så det monner! 750 millioner kroner på dette er mer samlende enn noe! Dette trengs sårt i Trondheim!
  • 150 mill. kr: Ny flerbrukshall og utebaner på Dragvoll. Trygg/Lade bygger flerbrukshall m.m. til ca. kr 10 000/ m². Få med ekstra arealer for annen studentfrivillighet. Disse er veldig viktig for studentmiljøet og skaper treffpunkt på tvers, også blant ansatte og andre byborgere.
  • Avsett tomter på Dragvoll til studentboliger for førsteårsstudenter og skap arenaer på tvers av studieretningene! Det er trist NTNU ikke har et slikt tilbud gitt de økende leiepriser og isolasjonen studenter opplever, særlig det første studieåret!
  • 500 mill. kr: Rust opp dagens bygg på Dragvoll til brukelig standard
  • 800 mill. kr: Nytt mindre bygg på Dragvoll med mange moderne læringsarealer tilknyttet opprinnelig bygg, 10 000+ m². Brukes gjerne også til større møter.
  • 800 mill. kr: Rust opp/bygg ut Gløshaugen bygg tilsvarende for de økende antall teknologistudentene. Her er det et betydelig etterslep på flere bygg, mye likt Dragvoll.
  • 1 mrd. kr: Inngå samarbeid med Kommunen om nytt bygg på Leutenhaven for KIT + de som har særlig nytte av bynære rom. Dette samler fagmiljøene og innpasser disse med teater og museumsmiljøene i sentrum.
  • 1,5 mrd. kr: Innovasjonssenter
  • 400 mill. kr: Arkivene

Tilsammen: 6,9 milliarder kroner til kritiske og samlende tiltak + tomter til studentboliger.

Ideene kan utvikles, men det viktige er å få samlet fagenhetene i bærekraftige og samlende universitetsområder kombinert med en samlende infrastruktur!

Et samlende campusprosjekt som tar vare på de fremragende miljøene ved NTNU er sårt trengt. Men vi trenger ikke en ødeleggende fortetning rundt Gløshaugen som hemmer NTNUs framtid og forringer teknologimiljøene og forverrer fellesarealene og situasjonen med manglende mastersalplasser.

Det vil være noe virkelig galt om ikke reelle mål, bærekraft og kostnadseffektivitet for hele NTNU og Norge blir fokuset for ethvert prosjekt nå som kostnad og nytteverdi skal ettergås.