Gå til sidens hovedinnhold

Ny E6 – hva er den beste løsningen?   

Artikkelen er over 1 år gammel

I et innlegg i Innherred og Trønder-Avisa skriver lederne i henholdsvis Verdal Ap og Levanger Ap at de krever minimum to kryss i hver kommune når ny E6 skal bygges. De sier at de ikke vil støtte en kommunedelplan som ikke innfrir dette kravet. Vi setter pris på Aps engasjement i saken. Vi ønsker en bred debatt der mange momenter belyses og der meninger fra ulike interessenter kommer fram. Dette er en viktig sak for regionen, og ikke minst en viktig sak for Levanger og Verdal.

Det har vært et sterkt fokus på denne saken i lang tid, både fra administrasjonen i de to kommunene og politisk ledelse. Det har vært møter mellom Statens vegvesen, administrasjonen og politisk ledelse og det har vært orienteringer i planutvalgene. Mange av momentene som AP nevner i avisinnlegget har vært løftet inn og diskutert i disse fora. Ved flere anledninger er også betydningen av god kvalitet og helhet i planene for tilførselsveger og E6 understreket.

Lokaltrafikken mellom Levanger og Verdal dominerer på dagens stamveg. Vi er langt på vei enige i synspunktene lederne for Verdal Ap og Levanger Ap har om at ett-kryssløsningene kan få dramatiske konsekvenser for våre to kommuner. Vi mener at vi må ta hensyn til hvordan lokalvegnettet påvirkes av ny E6 og nye kryssløsninger, og dette er noe vi vil debattere og vurdere grundig når forslag til ny kommunedelplan er fremmet. Det er avgjørende at gode tilførselsveger (fylkesveger og kommunale veger) legges inn i prosjektet og planlegges helhetlig sammen med ny E6. Det er to store lokalsamfunn som skal fungere godt både når det gjelder arbeidstrafikk og trafikk i forbindelse med fritidsaktiviteter. Når kommunedelplanen legges fram med et helhetlig saksfremlegg der alle sider er belyst, vil vi vurdere konsekvensene for våre to kommuner og gjøre våre valg.

I valg av trasé er det mange hensyn som skal vektes: Tilførselsveger, konsekvensene for grender og bebyggelse, det må tas minst mulig dyrka mark, utfordringer med støy, naturinngrepene skal være minst mulige og vi skal ta hensyn til kulturminner. Listen kan sikkert gjøres lengre. Det handler om å finne en god og trafikksikker løsning for ny E6 der «sluttregnskapet» viser at ulempene er minst mulig og nytteeffekten er god.

Så hva er den beste løsningen for ny E6?

En ny E6 må sikre god flyt i lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Den må ivareta næringslivets behov for transport i begge retninger. Vi må finne en balanse i konsekvensene for dyrka mark og bebyggelse.

Vi mener ny E6 må ha fire felt, men at man kan veksle mellom 90 og 110 km/t. Med en fleksibel bruk av fartsgrense kan man bygge ned minst mulig matjord og det kan legges til rette for de kryssene som kreves for å sikre god samfunnsutvikling i Verdal og Levanger.

Samfunnsmålet er definert som: «I 2040 er aksen Trondheim – Steinkjer i stor grad en arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods.»

Det er dette som er vårt mandat!

Kommentarer til denne saken