Gå til sidens hovedinnhold

Ny gruvedrift gir håp

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uka kom nyheten om at Bluelake Minerals AB planlegger å investere 500 millioner kroner for å restarte gruvedrifta i Joma i Røyrvik. Selskapet har sammen med lokale interessenter i lang tid arbeidet med planene, som også omfatter gjenopptakelse av gruvevirksomheten i Stekenjokk på svensk side.

Dette er ingen bombe, men heller en ventet og gledelig nyhet. Mange års arbeid ser nå ut til å kunne gi resultater – og ny industriaktivitet i Indre Namdal. I første rekke vil dette komme Røyrvik til gode, men forhåpentlig også i større deler av regionen – avhengig av lokalisering og omfang av oppredning og utskiping. Bluelake Minerals anslår at 115 ansatte vil ha sitt virke i Røyrvik – et lenge etterlengtet tilskudd til kommunens næringsliv. Nå gjelder det at Røyrvik får mest mulig effekt av dette. Gjenopptakelse av gruvedrifta i Indre Namdal har vært sett på som en av de største mulighetene vi har for å skape ny vekst og utvikling i denne delen av regionen, som kan snu nedgangen i folketallet og øke antall arbeidsplasser.

Indre Namdal regionråd gjennomførte fram til 2018 to større prosjekter for å kartlegge muligheter og sannsynliggjøre framtidig mineralaktivitet. Da Namdal regionråd ble opprettet, overtok de eierskapet til prosjektene. Men den viktigste jobben er det Bluelake Minerals og de lokale interessentene som gjør, med å prosjektere fram mot en oppstart og arbeide fram miljømessig akseptable løsninger som sikrer at gamle deponimasser og vann ikke skal bidra til forurensing i elver, vann og naturen for øvrig.

Kravene som stilles på dette området i dag er mye strengere enn dem som gjaldt da Joma gruver var i drift på fra 1972-1998. Heldigvis.

Gruveselskapet er ikke i mål med analyser og metoder for å sikre at ny virksomhet ikke skal forurense, men vi er svært glade for at selskapet tar dette på stort alvor. I dag vil det være helt uakseptabelt med forurenset avrenning og deponi i naturen. Vi krysser derfor fingrene for at de lykkes i dette arbeidet. Vi håper at gjenopptakelse kan bli en positiv historie som bekrefter at gruvedrift kan gjennomføres på miljømessig forsvarlig måte, og forhåpentlig med helt nye standarder. Det er også særdeles viktig at kommunen og selskapet tilrettelegger for og får aksept fra reindrifta. I tillegg har vi forhåpninger om at ny drift kan medføre at gamle miljøsynder rettes opp. Da kan en oppnå dobbel effekt.

Behovet for mineraler og metaller er stort i det internasjonale markedet – og prisene er på et mye høyere nivå enn da den forrige gruvedrifta ble lagt med like før årtusenskiftet. Indre Namdal trenger sårt å få inn større næringsaktører som kan bidra med ny vekst og arbeidsplasser. Mineralprosjektene som er gjennomført har hatt dette som utgangspunkt. Bekreftelse av restpotensial blant annet i Joma og Skorovatn har gitt både politikere og lokalt næringsliv tro på at ny mineralvirksomhet kunne være realistisk.

Det moderne, teknologiske samfunnet trenger andre metaller og mineraler. Telefoner, datamaskiner, biler og andre maskiner og hjelpemidler vi daglig bruker, kan ta i bruk mange av de metallene som tidligere ble «kastet på dynga». Nye metoder for utvinning fra gruvene og i oppredninga gjør det mulig å skille ut alle de «nye» metallene på en helt annen måte enn tidligere.

De rike mineralforekomstene i Indre Namdal inneholder mange av disse metallene som trengs til å utvikle ny teknologi.

Vi har i mange år hatt tro på ny mineralaktivitet, og står nå på terskelen til et gjennombrudd. Vi håper at Blue Minerals, de lokale interessentene, Røyrvik kommune og alle aktuelle samarbeidspartnere lykkes i å få til dette på en slik måte at det åpner for miljøvennlig, akseptabel aktivitet – og ny vekst. «Gullet» som ligger i berggrunnen er kanskje Indre Namdals viktigste ressurs i tiåra framover.

Derfor heier vi på Røyrvik kommune og gruveselskapet for at ny gruvedrift kan komme i gang – underlagt de kravene som settes for en slik virksomhet.

Kommentarer til denne saken