I debattinnlegget «Kan Ocean Space Centre bygges på Tyholt?» i Nidaros og Adressa 16. og 18. august gjør byplansjef og byutviklingsdirektør sitt beste for å rette opp i en del feil og mangler ovenfor nærmiljøet m.v. som utbygger (staten) har kostet under teppet i forslaget til reguleringsplan på Tyholt.

Jeg kommenterte kort på versjonen av denne i Nidaros i artikkelen «Staten lurer kommunen og politikerne om gigantanlegg. Igjen.».

I Adressa utelates alt om bakgrunnen for planen som er med i Nidaros. Strategisk. Så for ordens skyld, utgangspunktet («bakgrunnen») for reguleringsplanen som Bystyret skal behandle inneholder (minst) følgende grove feil og mangler:

  1. «Det er vurdert flere plasseringer av OSC». Usant og udokumentert (grunnforhold er bare en parameter i en vurdering).
  2. «Det [OSC] bygger opp om kommunens mål om å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby». Udokumentert antakelse. For bransjen og fagmiljøer sikkert, men for byen minimalt, i hvert fall i forhold til alternativet ved Ladehammeren.

Ethvert vedtak som ikke adresser dette sviktende grunnlaget må vel klart være ugyldig, «grunnmuren» mangler. Å påberope seg at behandlingen ikke omhandler lokalisering kan ikke gi rett til å overse slike udokumenterte og kjente feilpåstander.

At det er et faktum at det ikke er gjort, ei heller finns vurdering av alternative lokasjoner er dokumentert behørig i media, inkludert mitt debattinnlegg som henvist til ovenfor.

Det fins så vidt jeg kan se ingen vurdering av bymålet om at OSC på Tyholt vil bygge opp om Trondheim som en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby. Mulighetsstudiene gjort i KS1, supplerende analyse fra NTNU og Sintef i 2018 m. v. er kun fokusert på kommersielle interesser.

Dette er absolutt ikke er småtterier, og verdier for byen vil det ha. Men en vurdering av forskjellen mellom et bassengsenter på Tyholt og et havnebasert teknologi- og opplevelsessenter og en internasjonal severdighet, i et 50-100 års perspektiv, må bli som natt og dag for bymålet.

At dette ikke er vurdert er kanskje ikke så rart da staten definerer og siler hva de eksterne kvalitetssikrere og andre. skal undersøke, og dette har vel ikke vært ønsket av dem. Det er sikkert kompliserende, når lokasjonen ble bestemt allerede i 2012. At kommunen ikke stiller spørsmål, men allikevel fremfører denne påstanden i reguleringsplanen, er vel diplomatisk å kalle en «unnlatelsessynd».

Av alle sentre for fremragende forskning er vel OSC det hvor lokasjonen spiller størst rolle. Skal visjonen «verdensledende» være reelt, må dette utover kompetanse m.v. gjenspeiles i beliggenhet, senterdesign og rom for fremtiden.

Beliggenhetens verdi for et internasjonalt marked med et havnebasert OSC, i forhold til en gigantisk bassengsenter på Tyholt, er heller ikke vurdert. Det er vel grunn til å tro at førstnevnte sterkt vil bedre konkurransefordelen i forhold til de fire bassengbasert hovedkonkurrentene i Europa (NL, D, S og DK), og ikke minst tiltrekningskraften for internasjonale forskere og miljøer. Dét samletmå være viktigst for plasseringen. De økte verdiene med havnebasert plassering må formodes å sette kostnader i et sekundært perspektiv.

Som foreslått av flere kan planen for eksempel vedtas med krav om at manglene rettes opp med en vurdering som fokuser på disse, utført av uhildete og visjonære fagfolk innen flere disipliner (ikke utbyggers konsulenter), og at lokasjonen endelig avgjøres etter at dette er gjort. Alternativt må hele saken sendes tilbake til utbygger med melding om full utredning av alternativer.

OSC skal selvfølgelig ligge i Trondheim, men sett i et samfunnsøkonomisk langtidsperspektiv for nasjonen og byens teknologi- og kunnskapsrykte vil Tyholt være å gå baklengs inn i framtida.