En framtidig krise i velferdstjenestene må avverges gjennom å sørge for at de kvinnedominerte yrkene innen helse og oppvekst får den statusen de fortjener.

Økt grunnbemanning er viktig både av hensyn til de ansattes arbeidsmiljø og helse, men også for kvaliteten på tjenestene. Gamle og syke har rett til pleie fra folk med nok tid til dem – det har de fortjent bare i kraft av å være mennesker. De unge fortjener gode voksne med tid til å se hver enkelt og deres behov – de er vår egen framtid, og den vil man jo gjerne investere i.

Fagforbundets nye deltidsrapport viser at 35 prosent av medlemmene i Sør-Trøndelag jobber deltid. Andelen er høyest blant ansatte i helse (60 prosent), men den er også høy innafor oppvekst. Mye tyder på at det er en sammenheng mellom lav grunnbemanning og deltidsproblematikken i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor.

Hele 42 prosent av de som arbeider såkalt frivillig deltid oppgir at høy arbeidsbelastning er årsaken. Arbeid i helse og oppvekst er tungt – både fysisk og psykisk. De ansatte presses på helsa løs, og «løsninga» er enten en «frivillig» deltidsstilling eller at de arbeider seg inn i uførhet. Løsninga er økt grunnbemanning, med flere hender som hjelper til og sørger for gode velferdstilbud.

Det finnes andre årsaker til at noen «velger» å arbeide deltid, men Fagforbundet framhever at arbeidsbelastningen står fram som den viktigste årsaken. Rødt mener at arbeidstidsforkorting, med full lønnskompensasjon, er et viktig krav som både vil bøte på det tøffe arbeidsmiljøet, men også gjøre det enklere å kombinere familieliv og yrkesliv. Dette vil gi flere hele og faste stillinger, noe som er avgjørende for at folk skal kunne planlegge livet sitt, både sosialt og økonomisk.

Kun 21 prosent av stillingsutlysningene for helsefagarbeidere i 2021 er heltidstillinger. Om vi ser bort fra utlysninger for ekstravakter og midlertidige stillinger, er 43 prosent av stillingene lavere enn 67 prosent. Her er det åpenbart et stort forbedringspotensiale. Heltidskultur må imidlertid starte med at vi som samfunn anerkjenner de kvinnedominerte yrkenes virkelige verdi, og legger til rette for at alle skal ha et arbeid å leve med.

Økt grunnbemanning og forkortet arbeidstid med full lønnskompensasjon vil gjøre det enklere å kombinere jobb og familieliv, samt gjøre det mulig for flere å stå i arbeidslivet til de når vanlig pensjonsalder. Rødt velger å investere i mennesker i stedet for i fond. Derfor vil vi:

  • Øke grunnbemanninga – deltidsproblemet ved turnus skal ikke løses ved å ha mer «fleksible» arbeidstidsordninger eller ved å jobbe flere helger.
  • Støtte fagbevegelsens krav om at kommende tariffoppgjør brukes til gradvis å innføre 6-timersdag / 30-timers uke med full lønnskompensasjon.
  • Lovfeste retten til heltid.
  • Styrke kommuneøkonomien.