Årets bedriftsundersøkelse fra NAV Trøndelag bekrefter at optimismen er tilbake i Trøndelag etter to år med pandemi – det samme er rekrutteringsproblemene som er høyere enn noen gang.

De siste månedene har Trøndelag hatt rekordlav ledighet, samtidig som antall utlyste stillinger har økt betraktelig og mangelen på kompetanse er stor. Mens andelen helt ledige i Trøndelag i gjennomsnitt var på 4,1 prosent i 2020 og 2,3 prosent i 2021, var den i april i år på 1,4 prosent. Det er lavere enn rekordåret 2019 hvor gjennomsnittet var på 1,9 prosent helt ledige. I Trøndelag har det aldri vært målt lavere ledighet enn april i år.

Hver tredje bedrift vil øke bemanningen

Det gode arbeidsmarkedet i Trøndelag bekreftes av undersøkelsen. Den viser at hver tredje bedrift i fylket sier at de vil øke bemanningen, bare Oslo kan melde om høyere andel. Dette er en klar økning fra i fjor og sammen med Oslo er bedriftene i Trøndelag de mest optimistiske i landet. Dette er på mange måter godt nytt. Arbeidsmarkedet går godt og vi har få ledige. Men samtidig øker rekrutteringsproblemene i mange bedrifter – de får ikke tak i kompetansen de trenger.

I undersøkelsen svarer 27 prosent de har hatt problemer med å få tak i riktig kompetanse i løpet av de siste tre månedene. Av disse var det 18 prosent som ikke fikk ansatt noen, mens 9 prosent har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse. På spørsmål om årsaken til at de ikke får rekruttert, svarer ni av ti bedrifter at dette skyldes få eller ingen kvalifiserte søkere.

Estimert mangel på 5.665 personer

Dette bekrefter trenden vi så før pandemien slo inn i 2020. Allerede da var det bekymring på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft. Siden den gang og i kjølvannet av pandemien er det også andre forhold som forsterker denne mangelen – blant annet har arbeidsinnvandringen avtatt og mange av de som var her før pandemien har funnet seg jobb i hjemlandet.

I Trøndelag er det nå en estimert mangel på arbeidskraft på 5 665 personer. Det er 1 543 flere enn i fjor og 1 332 flere enn i 2020. På topp på lista over yrker står sykepleiere. Mangelen etter sykepleiere har utmerket seg i flere år og er i år estimert til 667 personer som er 130 flere enn i fjor. På andre plass på lista finner vi tømrere og snekkere og på tredje plass helsefagarbeidere. Personell innenfor helse står for om lag en fjerdedel av den totale mangelen.

Mangelen på arbeidskraft kan gi alvorlige konsekvenser. Det får betydning for produksjon og tjenesteutvikling – lengere ventetider, økende priser, dårligere kvalitet og så videre. Arbeidsgiverne får rett og slett ikke tak i folk til å gjøre jobbene. Samtidig så har vi mange mennesker som står utenfor arbeidslivet i dag av ulike grunner. Vi har stor tro på at dagens situasjon kan være en gylden mulighet for at flere kan komme seg ut i jobb.

Det krever nytenking fra alle aktører som kan påvirke situasjonen, og det haster. NAV Trøndelags bidrag med nytenking er Trøndelagsmodellen, hvor NAV, fylkeskommunene og trønderske arbeidsgivere sammen jobber for å skreddersy fagutdanning i bransjer som sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Men andre grep må også til og her må det samarbeides på tvers for å finne løsninger.